سید علی اصغر شفیع پور
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سید علی اصغر شفیع پور
آرشیو وبلاگ
      اشتوکلین ()
نگارش مقاله

روش و چگونگی تهیه مقالات برای ارائه رسمی

 

نام و نام خانوادگی مولف اول؛ نام و نام خانوادگی مولف دوم؛ نام و نام خانوادگی مولف سوم

Author’s Names; Second Author’s Name; Third Author’s NameAuthor’s affiliations optional)

 

چکیده

در این مقاله نمونه، روش تهیه مقاله، قسمتها و بخش های مختلف آن، انواع قلم ها و اندازه آن ها که در تهیه یک مقاله برای "ارائه رسمی مقالات علمی" بکار می روند، آمده است.

چکیده باید طی یک یا دو پاراگراف و حداکثر 300 کلمه بطور صریح موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند، یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه ای حاصل شده است. در چکیده نباید هیچ گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی را درج کرد. یادآور می شود، کمیته علمی از پذیرش مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در این شیوه نامه تهیه شده باشند،معذور است.

 

کلمات کلیدی

حداکثر ده کلمه یا ترکیب دو تا چهار کلمه ای که موضوعات اصلی، فرعی و سایر موضوعات مرتبط به مقاله را دسته بندی می کنند،بعنوان کلمات کلیدی انتخاب شوند.

 

ABSTRACT

This document is itself an example of the desired layout that can be used as a template. The document contains information for all formats, type sizes, and typefaces in required styles, without need to define any.Style rules explain how to handle equations, units, figures, tables, abbreviations, and acronyms.

Sections are also devoted to the preparation of acknowledgments, references, and authors' biographies.The English abstract is limited to 300 words in one or two paragraphs, and cannot contain equations,figures, tables, or references. It should concisely state what was done, how it was done, principal results, and their significance.

 

KEYWORDS

Up to 10 keywords should be provided as index terms.

 

1. مقدمه

نوشتار حاضر روش آماده کردن مقالات علمی و پژوهشی را توضیح می دهد . این شیوه نامه براساس برخی از قابلیت های موجود در نرم افزار Microsoft-Word تهیه شده است.

در تهیه مقاله، به موارد زیر توجه نمایید:

» اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتبیب برابر با 2 ،5/2 ، 2 ، 2 سانتی متر انتخاب شود.

» اندازه و نوع قلم های فارسی مورد استفاده برای هر یک از موارد در جدول ( 1) آمده است.

» برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت مورد استفاده خواهد بود. برای اسامی متغییرها بهتر است قلم کج (Italic) و در هر حال با آنچه در روابط ریاضی بکار رفته یکسان باشد.

» فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن مقاله معمولی (Single) باشد

» عنوان مقاله که در عین اختصار تمام ویژگی های کار انجام شده را مشخص می کند، با قلم « تیتر » به اندازه 18 پررنگ نوشته شود.

» نشانی کامل نویسندگان شامل محل کار و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول نوشته می شود. مشخصات انگلیسی مولفان مقاله می تواند زیر اسامی آنان و پیش از چکیده انگلیسی درج شود.

» عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.

» تهیه و درج چکیده به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

» بند(پاراگراف)های متن با دو صورت: با تورفتگی (Indent) نوشته می شوند.

» سمت یا مرتبه علمی مولفان همچنین دانشگاه یا محل اشتغال یا محل اشتغال و نشانی، تلفن تماس یا نشانی پست الکترونیک آنان بصورت زیرنویس آورده شود. توجه شود که تنها صفحه اول زیر نویس داشته و در سایر صفحات هیچگونه زیرنویسی وجود ندارد. تمام اجزای صفحه اول باید در همان صفحه اول تنظیم و گنجانده شوند.

» سایر موارد مورد توجه در ادامه مقاله آمده اند.

 

جدول (1) اندازه و نوع قلم ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

9

نازنین

متن جداول و شکل ها و مراجع

10

نازنین پررنگ

عناوین جداول و اشکال

11

نازنین

متن

11

نازنین پررنگ

چکیده و کلمات کلیدی

12

نازنین

نام مولفان

12

تیتر پررنگ

عناوین بخش ها

18

تیتر پررنگ

عنوان مقاله

 

2. تقسیمات مقاله

هر مقاله باید شامل بخش های اصلی زیر باشد:

مقدمه، متن، نتیجه و در نهایت مراجع.

سایر قسمت ها شامل تقدیر و تشکر، نمادگذاری ها و دیگر ضمایم همگی در انتهای مقاله بعد از نتیجه و قبل از مراجع قرار می گیرند. همچنین در صورت وجود،

کلیه زیر نویس ها در انتهای مقاله بعد از مراجع آورده شوند.

عناوین بخش ها با قلم تیتر 12 و زیر بخشهای بعدی به ترتیب با همان قلم در یک اندازه کوچک تر نوشته شوند.

 

قلم و اندازه متن چکیده:

2.1. ویژگیهای مقدمه

در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه ای از تاریخچه موضوع و کارهای انجام شده به همراه ویژگیهای آن کارها بیان می شود. در

ادامه، تلاشی که در مقاله و در تبیین کار انجام شده برای رفع کاستی های موجود، گشودن گره ها یا حرکت به سمت یافته های نو صورت گرفته است در یک یا دوپاراگراف توضیح داده می شود.

2.2. ویژگیهای متن

مطالب اصلی در این بخش درج می شوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده باشند. شکل ها، جدول ها و روابط ریاضی

بکاررفته در متن همگی باید مربوط به متن باشند و در متن از آنها استفاده شده و توضیح داده شده باشند.

 

طول مقاله:

با توجه به محدودیت در چاپ مقالات برگزیده، طول هر مقاله کامل که منطبق با این دستور العمل تهیه می شود، نباید از 16 صفحه  A4 بیشتر باشد.

 

پاورقی ها:

در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین و اندازه 11 pt و پاورقی های لاتین به صورت چپ چین با قلم تایمز اندازه 9 pt نوشته شوند.

 

واحدها:

واحد اعداد یا کمیت هایی که در جدول ها و شکل ها می آیند، یا عنوان محورهای یک نمودار را بیان می کنند، باید ذکر شوند. سیستم واحدهای مورد قبول در

کنفرانس سیستم متریک ( SI) است و تمام اعداد متن ها، جدول ها و منحنی ها باید دائمی واحد متریک باشند نوشتن اعداد لاتین واحد در متن فارسی اشکالی ندارد.

 

3.2. ویژگیهای نتیجه

در این بخش، نکات مهم در کار انجام شده به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می شود. سهم علمی مقاله (Contribution) باید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. هرگز عین مطالب چکیده در این بخش آورده نشود. بخش نتیجه می تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند، و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه های دیگر پیشنهاد دهد.

 

4.2. ویژگیهای مراجع

مراجع به ترتیب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتب و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال های مندرج در انتهای این مقاله نمونه، برای حالات زیر و برای هر دو زبان فارسی و انگلیسی در نظر گرفته شده اند:

1. کتاب ها

2. پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

3. مقالات مندرج در مجلات و کنفرانس ها

4. منابع اینترنتی

قلم در نظر گرفته شده برای نوشتن مراجع، مانند متن جداول و شکلها، "نازنین" است. تنها عنوان کتابها یا مقالات پررنگ نوشته شوند. برای عناوین مراجع انگلیسی به جای پررنگ نوشتن از قلم کج (Italic) استفاده شود.

 

3. قواعد نوشتاری

اگر ناچار باید کلمات انگلیسی در لابلای جملات گنجانده شوند، فاصله کافی بین آنها و کلمات فارسی در نظر گرفته شود. چنانچه در مقاله از مختصر نویسی (Abbreviation) استفاده شود، لازم است در اولین استفاده تفصیل آن خلاصه نویسی بصورت آخر نویس آورده شود. چنانچه مختصر نویسی در چکیده آورده می شود، تعریف آن باید در همان چکیده و بدون فاصله ذکر شود. در هیچ مورد از زیر نویس استفاده نشود.

 

3.1. علامت گذاری

در کاربرد هلالین باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده، در صورت حذف خللی به آن وارد نمی شود. در

مقابل، گیومه برای برجسته کردن جزئی از جمله بکار می رود.

هلالین و قلاب ها [Brackets] ، ابروها {Accolades} و گیومه ها «Quotations» باید به کلمات داخل خود متصل بوده و از کلمات قبل و بعد از بیرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند.

خطوط تیره (Hyphen) همواره کلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داشته باشند، مگر آنکه قبل یا بعد آن ها عدد باشد که باید به آن بچسبند.

دقت شود که تمام نقاط آخر جملات، دو نقطه، ویرگول (کاما) و ویرگول نقطه باید به کلمه قبل از خود بچسبند و از کلمه بعدی فقط یک حرف فاصله بگیرند.

ویرگول می تواند اجزای یک جمله را درجایی که نیاز به مکث هست، از هم جدا کند، حال آنکه ویرگول نقطه برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارند،

بکار می رود.

در جایی که نیاز به یک حرف فاصله خالی بین کلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود، مگر آنکه کلمات در هم روند و خوانایی جمله یا عبارت کاهش یابد.

بویژه وقتی تتابع اضافات ضروری است، استفاده ،« ة» یا حرف « های غیر ملفوظ » بعد از « ی» برای افزایش خوانایی متن، در صورت لزوم، از علامت کسره و حرف

شود.

 

3.2. املا

موارد زیر در املای مقاله باید مورد توجه قرار گیرد. در افعال مضارع و ماضی استمراری که با « می » شروع می شوند، دقت شود که در عین جدا نوشتن، از جزء دیگر فعل جدا نیفتد. بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آنکه این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قید باشد.

 

4. اشکال، جداول و عبارات ریاضی

مناسب بودن وضعیت شکل ها، جدول ها و روابط ریاضی در قابل درک بودن مقاله نقش اساسی دارد. جداول و اشکال باید در وسط صفحه تنظیم شوند. برای این منظور، شیوه Text تعریف شده است که از آن می توان برای متون داخل نمودارها و شکل ها نیز استفاده کرد. برای انتخاب قلم و اندازه آن در متن و عناوین جداول و اشکال به جدول ( 1) رجوع شود

در طراحی جداول دقت شود که کمترین خطوط مورد نیاز بکار رود و از درج خطوط اضافی و بویژه پررنگ (بیش از 3/4 pt) اجتناب شود. در صورت لزوم می توان از خط کشی دو خط بهره گرفت. اغلب جداول نیازی به درج خطوط در دو سوی خود یا بین سطور مشابه ندارند. برای این کار از وضعیت No Border  استفاده شود، مانند جدول (1)

 

4.1. شکل ها

اشکال باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی در مقاله درج شوند و با سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. هرگز از اسکن کردن شکل چاپ شده استفاده نشود.

عدم رعایت قواعد برچسب گذاری و واحد نویسی محورها در نمودارها اغلب موجب کاهش رسایی مقاله می شود. برای کلیه محورها بجای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شده و واحد هر یک داخل هلالین یا قلاب قرار داده شود.

چنانچه از اشکال رنگی استفاده می شود، ضروری است مقاله خود را در دو نسخه تهیه کنید به طوری که در یک نسخه اشکال بدون بکارگیری رنگ و تنها با استفاده از خطوط متنوع یا سطوح مختلف رنگ خاکستری درج شده باشند. نسخه مزبور برای چاپ احتمالی بکار می رود و نسخه رنگی می تواند به منظور اطلاع رسانی از طریق شبکه مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

4.2 . روابط ریاضی

برای نوشتن روابط ریاضی ابزار Equation Editor از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی نمادهای مورد نیاز در این ابزار پیش بینی شده است. توضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای جدید در روابط، چنانچه پیش از آن توضیح داده نشده اند، باید بدون فاصله بعد از رابطه بیان شوند. برای

شماره گذاری روابط ریاضی از پرانتز استفاده شود.

اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در ادامه متن زیاد است، از فهرست علائم در بخش ضمائم استفاده و یا به صورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

 

5. شماره گذاری و ارجاع

کلیه جداول، شکلها و روابط ریاضی باید شماره گذاری شوند. شماره و توضیح تمام جداول به نحوی که در جدول (1) دیده می شود، در بالای آن ها و شماره و توضیح شکل ها در زیر آنها درج می شود. هر گز نباید یک شکل یا جدول پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شود.

برای ارجاع به روابط ریاضی تنها از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده شود.

شماره گذاری مراجع به نحوی صورت می گیرد که در انتهای این نوشتار آمده است. برای ارجاع به مراجع نیز تنها از شماره آنها در داخل دو قلاب استفاده شود.

 

6. نتیجه

در این مقاله نمونه، مشخصات یک مقاله برای اولین کنفرانس ملی داده کاوی بیان شد. مهم ترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حواشی صفحه ،تهیه عنوان و چکیده به فارسی و انگلیسی، بخش های ضروری، نحوه شماره گذاری بخش ها و زیر بخش ها، نحوه شماره گذاری جداول، شکل ها و روابط ریاضی و ارجاعات به آنها،فهرست بندی، مرتب سازی و شماره گذاری مراجع و بالاخره اندازه و نوع قلم ها.

 

7. تقدیر و تشکر

بخش تقدیر و تشکر به طور مختصر و در یک بند تنظیم شود.

 

8. ضمائم

موضوعات مرتبط با متن مقاله که در یکی از گروههای زیر قرار می گیرند، در بخش ضمائم آورده شوند:

- اثبات ریاضی یا عملیات ریاضی طولانی

داده و اطلاعات نمونه(ها)ی مورد مطالعه چنانچه طولانی باشد. (Case Study)

-  نتایج کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد.

-  مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها،چنانچه طولانی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.

 

9. مراجع

[1] نام خانوادگی ،نام(مولفان و مترجمان)؛ عنوان اصلی کتاب:عنوان فرعی کتاب(جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل هلالین)، نام سایر افراد دخیل در ]تالیف یا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار به عدد.

[2] نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله بصورت پر رنگ و داخل گیومه"، نام کامل مجله، شماره دوره یا جلد، شمارهمجله، شماره صفحات، سال انتشار.

[3] نام خانوادگی، نام مجری؛ عنوان طرح پژوهشی بصورت پررنگ، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.

 

[4]Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher, Date of publish

[5]Authors’ names separated by comma-dots; “The Paper Title in Italic Times New Roman 10pt”, Paper Address, Publishing

Place, paper page, Year of Publish.

[6]Authors’ names separated by comma-dots; “Internet Article Title in Italic Font”, Chapter or Section Name or Number,

Complete URL address, Page Number (p.p.), Year, (Article Language, if not in English).

 

زیر نویس هالینک
مطالب اخیر آکوامارین تورمالین برمه رز کلسیت تصویر میکروسکوپی از ماسه سنگ گلاکونیت دار فلینت Flint (چرت) گالری تصاویر از دانه های ماسه فلوتستون رودستون فریمستون بافلستون
کلمات کلیدی وبلاگ دکتر شریعتی (۱٤) خدا (۱٠) علی (٧) تکامل (٥) امبری و کلوان 1971 (٥) شاملو (٤) عدالت (۳) عرفان (۳) حق (۳) رسوب شناسی (٢) زمین شناسی (٢) بازیافتگی (٢) تورمالین (٢) عشق (٢) تنهایی (٢) مولانا (٢) پرواز (٢) رودخانه بریده بریده (٢) braded stream (٢) پوسته ایران (٢) دکتر یوان اشتوکلین (٢) سبخا (٢) استروماتولیت (٢) مشاوره پایان نامه میکروفاسیس (٢) سازند پابده (٢) tourmaline (٢) دیاپیریسم (٢) بافت انترولیتیک (۱) محیط رسوبی (۱) تی پی (۱) طاقدیس کاذب (۱) چین رسوبی (۱) ساختمان رسوبی (۱) فرمول محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) ضخامت واقعی لایه (۱) مشاوره پایان نامه سنگ شناسی رسوبی (۱) مشاوره محیط رسوبی (۱) مشاوره چینه نگاری سکانسی (۱) تکتونیک البرز شرقی (۱) تکتونیک البرز مرکزی (۱) رخساره های سازند هجدک (۱) ماسه سنگ های سازند هجدک (۱) محیط رسوبی سازند هجدک (۱) شیست های گرگان (۱) سکانس استراتیگرافی آسماری (۱) کیفیت مخزنی آسماری میدان شادگان (۱) دباپیر (۱) چینه نگاری ژئوشیمیائی (۱) ساختمان های رسوبی (۱) ساخت های رسوبی (۱) سازند شیلی پابده (۱) تکوین پوسته قاره ای ایران (۱) پوسته ایران زمین (۱) زمین لغزش افغانستان (۱) پلاگ های زاگرس (۱) دیاپیرهای زاگرس (۱) محیط رسوبی رودخانه ای (۱) رسوبات رودخانه ای (۱) پابده (۱) عکس استروماتولیت (۱) تبریک روز پدر و مرد (۱) مشاوره پایان نامه زمین شناسی (۱) ندول انیدرید (۱) انیدرید ندولی (۱) jovan stocklin (۱) ندول های انیدرید عهد حاضر سبخایی (۱) انیدرید تبخیری (۱) اشتوکلین (۱) دکتر اسپهبد (۱) چینه شناسی (۱) رودخانه بریدد (۱) رودیست (۱) ریف رودیستی (۱) ژوراسیک کرتاسه (۱) اویستر (۱) چینه شناسی پالئوزوئیک ایران (۱) پالئوزویک (۱) اینوسراموس (۱) inoceramus (۱) فسیل کرتاسه (۱) فسیل ژوراسیک (۱) ضخامت لایه (۱) محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) سپتاریا (۱) septaria (۱) ندول سپتاریا (۱) بایندستون (۱) bindstone (۱) بافلستون (۱) bafflstone (۱) فریمستون (۱) framestone (۱) رودستون (۱) rudstone (۱) فلوتستون (۱) floatstone (۱) دانه های ماسه (۱) ماسه زیر میکروسکوپ (۱) فلینت (۱) flint (۱) گلاکونیت (۱) ماسه سنگ گلاکونیتی (۱) رز کلسیت (۱) rose calcite (۱) calcite (۱) burmese tourmaline (۱) محبت (۱) آسمان (۱) عقاب (۱) تغییر (۱) خاک (۱) زمین (۱) شکست (۱) شناخت (۱) فیروزه (۱) aquamarine (۱) قانون جذب (۱) روح من (۱) دکتر قریب (۱) فسیل (۱) سن زمین (۱) تقوی (۱) رمضان (۱) پیروزی (۱) بهار (۱) فروغ (۱) غدیرخم (۱) نوروز (۱) اوشو (۱) مرگ (۱) انتظار (۱) من (۱) زندگی (۱) پنجره (۱) همایش (۱) ایمان (۱) انسان (۱) دیاژنز (۱) کوهزائی لارامین (۱) chert (۱) کلسیت (۱) سازند آسماری (۱) آکوامارین (۱) انیدرید (۱) جنوب لردگان (۱) چینه نگاری سکانسی (۱) مخروط افکنه (۱) چیستی (۱) نمی نویسم (۱) مشاوره پایان نامه (۱) زمین شناسی نفت ایران (۱) آزمون دکتری90 (۱) phd سراسری (۱) sand (۱) turquoise (۱) زور (۱) فیلد (۱) ruby (۱) مکانیک خاک (۱) کانی شناسی (۱) ماسه (۱) عمر زمین (۱) آنچه هستم (۱) چرت (۱) گنبد نمکی (۱) شیعه علی (۱) زمین لغزش (۱) کوارتز (۱) دکتر آقانباتی (۱) عسلویه (۱) پایان نامه (۱) یاقوت (۱)
دوستان من فصل نامه رسوب و سنگ رسوبی دانشکاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دکتر سید علی آقانباتی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران تازه های رسوب و سنگ رسوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم سازمان زمین شناسی ایالات متحده جمعیت زمین شناسان ایالات متحده مدیریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق یاران زمین بیابانها و کویرهای ایران نقشه های زمین شناسی استان خراسان بانک اطلاعاتی نشریات کشور اهدای عضو فروغ فرخزاد کسب درآمد پرتال جامع مشاور ژئوتکنیک bijanuord مترجم متن آن لاین وبلاگ زمین شناسی مصطفی صبوحی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور پرتال زیگور طراح قالب