سید علی اصغر شفیع پور
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سید علی اصغر شفیع پور
آرشیو وبلاگ
      اشتوکلین ()
کانی شناسی نویسنده: سید علی اصغر شفیع پور - ۱۳٩٠/٧/۱٠

مشخصات فلدسپات در مقاطع نازک

 

سه گروه از فلدسپات ها عبارتند از :1) فلدسپات های آلکالن    2)  پلاژیو کلاز ها    3)  هیالو فان ها

 

فلدسپات های آلکالن :

 

¨       ارتوز : ماکل کارلسباد – دارای پرتیت در نور عادی خاکستری رنگ و نوعی فلدسپات پتاسیم

¨    آلبیت : فلدسپات سدیم و در سنگ های اسیدی وجود دارد – در نور عادی بی رنگ و آلتره و در نور پلاریزه در مایع خاکستری روشن و سفید و زرد و دارای ماکل پلی سنتتیک است.

¨       آدولار : فلدسپات سدیم در رگه های هیدرو ترمال و آلبیت کم

¨       انور تو کلاز  : بیشتر فلدسپات سدیم و کمی فلدسپات پتاسیم و در سنگهای آذرین بیرونی وجود دارد .

¨       اورتو کلاز : در گرانیت ها و پگماتیت ها  ی صورتی رنگ در اثر آهن

¨       سانیدین : ماکل پلی سنتتیک – شکستگی داردو در نور عادی خاکستری رنگ

¨       آمازونیت : نوعی اورتو کلاز و سبزرنگ  و هیدرو ترمالی می باشد

¨       میکروکلین : در گرانیت ها و سنگهای حد واسط و دارای تداخل دو ماکل آلبیت و پری کلین و ماکل شبکه ای می باشد

 

نکته: پرتیت در اثر وجود آلبیت به صورت رشته در ارتوز  بوجود می آید . آنتی پرتیت تداخل ارتوز در آلبیت می باشد .

 

 

پلاژیو کلاز ها :

¨       الیگو کلاز

¨       آندزین

¨       لابرادوریت

¨       بیتونیت

¨       آنورتیت : در سنگ های بازیکتر وجود دارد

 

تشخیص پلاژیو کلاز های فوق برای طبقه بندی و یافتن نام سنگ ( در سطح دوره کارشناسی )  الزامی ندارد و و تنها پیدا کردن پلاژیو کلاز کافی است .پلاژیو کلاز ها دارای زونینگ می باشندو در نور عادی خاکستری می باشند .

 

 

هیالوفان ها :

¨       سلزیان  : در  سنگ های آذرین و دگرگونی متا سوماتیک وجود دارد .

¨       هیالوفان :در پگماتیت ها و ولکانیت ها و کنتاکت های متاسوماتیک

¨       دان بوریت  :در شرایز پنوماتولیتی ودر مجاورت کلسیت و مر مر تشکیل می شود و در مرحله هیدروترمالی و در نزدیکی کلسیت

¨       کانکریت  : در سنگ های آذرین آلکالن و پنوماتولیت و پلوتونیت ها

 

 

  
 

مشخصات پیرو کسن ها در مقاطع نازک

 

الف ) ارتو پیروکسن ها(خاموشی مستقیم – رنگ های پائین در سری رنگ ها)

¨       انستاتیت : در نور عادی بی رنگ –در نور پلاریزه در مایع خاکستری و سفید سری اول – دو محوری مثبت

¨       برونزیت : در سنگهای کم سلیس مانند انستاتیت -مانند گابرو و اولترا بازیک  mg دار

¨       هیپر استن: در چارنوکیت ها و گابرو و اولترا بازیکها در نور عادی پلی کروئیسم ضعیف و در مایع رنگ های سبز روشن و قرمز و زرد و در نور پلاریزه زرد تا نارنجی سری اول و دو محوری منفی

¨       فرو هیپراستن  

¨       اِولیت             

¨       فروسیلیت

        

ب ) کلینو پیروکسن ها(خاموشی مایل – رنگ های بالاتر در سری رنگ ها )

¨       اِژین : پوشش رنگ ( در ناحیه سری دوم و سوم )- پلی کروئیسم در مایع سبز و قهوه ای و زرد مایل به سبز

¨       ژادِئیت            

¨       اسپودومن       

¨       اُوژیت:در نور عادی پلی کروئیسم ضعیف قهوه ای و سبز و زرد- ماکل ساعت شنی – در نور پلاریزه رنگ در سری اول ودوم

 

 

  
 

مشخصات آمفیبول ها در مقاطع نازک

 

آمفیبول ها دارای خاموشی مستقیم و رخ های ظریف می باشند و جز متا سیلیکات ها می باشند .

 

الف ) ارتو آمفیبول

¨       اکتینلیت : پلی کروئیسم  ضعیف دارد

¨       ترمولیت : آمفیبول بدون پلی کروئیسم – بی رنگ و ماکل پلی سنتتیک

¨       فرو ترمولیت         

ب) کلینو آمفیبول ها

¨       هورنبلند سبز یا هورنبلند معمولی : آمفیبول های کشیده – رخ لوزی مانند –پلی کروئیسم سبز تا قهوه ای که ویژگی برای تمایز آن از هورنبلند بازالتی می باشد – ماکل زیاد.

¨       هورنبلند بازالتی : پلی کروئیسم شدید در ناحیه قهوه ای تیره و متمایل به قرمز تا زرد – در نور پلاریزه رنگ در سری دوم و سوم – گاهی دارای پوشش رنگ – ماکل فراوان – دو محوری منفی

¨       گلوکوفان : در نور عادی پلی کروئیسم زرد و آبی و در نر پلاریزه رنگ در سری اول – گاهی پوشش رنگ – دو محوری منفی- در سنگ های دگرگونی یافت می شود

 

 

 

  
 

مشخصات میکا ها در مقاطع نازک

میکاها دارای خاموشی مستقیم است .

¨       بیوتیت : پلی کروئیسم قوی از سبز تا قهوه ای – انکلوزیون – کینگ یعنی چین خوردگی حاصل از فشار دارد – دو محوری منفی

¨       مسکویت : کینگ – انکلوزیون- رنگ پلاریزه سری دوم – دو محمری منفی

¨       کلریت : سبز رنگ طبیعی

 

  
 

مشخصات فلدسپاتوئید ها در مقاطع نازک

 

¨       لوسیت : ماکل پلی سنتتیک – تقریبا ایزوتروپ- در سنگهای آذرین درونی دیده نمی شود

¨       هااُین : در نور عادی بی رنگ با متمایل به ابی و در نور پلاریزه شکل ندارد –در سنگ های آذرین بیرونی مانند فنولیت دیده می شود.

¨       نفلین : در نور پلاریزه در مایع خاکستری سری اول و ممکن است با کوارتز یا آپاتیت اشتباه گردد.

¨       سودالیت : بمانند هااُین

¨       نوزان : بمانند هااُین

¨       لازوریت  : در سنگ های دگر گونی دیده می شود .                                       

¨       اولیوین : برجستگی زیاد –کاملا بی رنگ شکستگی زیاد آلتراسیون متمایل به قرمز و قهوه ای – شکل بلوری گرد دارد – اگر به سرپانتین ده باشد در نور عادی سبز رنگ دیده می شود. اولیوین با کوارتز هرگز با هم دیده نمی شوند.

¨       کوارتز  : گزنومورف یعنی شکل خاصی ندارد –خاموشی موجی – در نور عادی خاکستری

¨       زیرکن : سبز رنگ و برجستگی زیاد در نور عادی و به صورت انکلوزیون در کانی هایی مانند بیوتیت و دارای توریت ( سیلیکات توریم ) که سبب ایجاد هاله می شود .

¨       اِپیدوت : حالت شعاعی مشخص معروف به لباس دلقکی – شکستگی فراوان – در نور عادی متمایل به سبز – بیرفرنجانس نسبتا بالا – سبز پسته ای

¨       دیستن  : دو سری رخ واضح(بافت چهار خانه) – برجستگی بالا- در نور عادی متمایل به آبی یا سبز

¨       کوردیریت : دارای انکلوزیون های زیاد ( متمایز به پلاژیو کلاز ) – ماکل پروانه ای و در سنگ های درشت دانه – ماکل پلی سننتتیک  -آگر ضخامت مقطع زیاد باشد حالت زرد رنگ دارد.

¨       استارولیت : ماکل ستاره ای – رنگ زرد تا نارنجی در نور عادی – پلی کروئیسم از سفید تا زرد تغییر می کند .

¨       آندالوزیت  : رخ واضح – شکستگی – رنگ سفید تا زرد – در نور عادی بی رنگ – ارایش کیا ستولیت (آرایش ذرات کربن در داخل آندالوزیت که درون شیست های ذغال دار یافت می شود و در مقاطع ذرات کربن حالت + دارند و در وسط + یک مربع تو خالی وجود داردو در انتهای سیگار برگ  از طول آن کم شده و به عرض آن اضافه می شود .

 

¨       سیلیمانیت : سوزنی شبیه به دسته علف – در نور عادی متمایل به سبز – برجستگی قوی – پلی کرئیسم خیلی ضعیف  و در نور پلاریزه نارنجی تا آبی رنگ .

¨       تورمالین  : پلی کروئیسم سبز رنگ و یکنواخت – بدون رخ – دارای شکستگی – انکلوزیون فراوان متحد المرکز  – ایزوتروپ (سیستم تری گونال ) رنگ حنائی در نور پلاریزه ) – گاهی کنسارتریک

¨       گارنت : قویترین ضریب شکست  - شکل گرد – برجستگی زیاد – ایزوتروپ

¨       لوسیت : ماکل پلی سنتتیک – تقریبا ایزوتروپ – بلئر شش گوش در نور عادی – در سنگ های آذرین درونی دیده نمی شود –

¨       اسفن  : پوشش رنگ – شکستگی عمودی بر طول بلور – ماکل کلاه ژاندارمی – برجستگی

 

 

طبقه بندی سنگ های آذرین اسیدی

 

f.A/pla                

اندازه دانه   

فلدسپات بیشتر از پلاژیوکلاز(f.a > pla)

F.a=pla

Pla > f.a

دانه درشت

آلکالی گرانیت (گرانیت آناتکسی دارای اِپیدوت و سلیمانیت و گارنت است )

آداملیت

گرانودیوریت

دانه متوسط

آلکالی میکرو گرانیت

میکرو آداملیت

میکرو گرانودیوریت

دانه ریز

آلکالی ریولیت (لیپاریت)

ریو داسیت (توسکانیت )

داسیت

 

طبقه بندی سنگ های آذرین حد واسط (خنثی )

 

اندازه دانه

اکثرا فلدسپات آلکالن

F.A=PLA

اکثرا پلاژیو کلاز

فلدسپاتوئید+PLA+F.A

دانه درشت

سیانیت (کمتر از 5% کوارتز)

مونزونیت

دیوریت

فوئید سیانیت (شرایط کم سیلیس)

دانه ریز

تراکیت

تراکی آندزیت (لاتیت )

آندزیت (اکثرا هورنبلند)

فنولیت

 

 

تقسیم بندی بازالت ها  :

 

1)بازالت تولئیتی :سیلیس زیاد و عناصر آلکالن پائین و اولیوین ها دارای هاله ای از انستاتیت است .

2)بازالت آلکالن : سیلیس کم و دارای فلدسپاتوئید و عناصر الکالن زیاد( بازانیت به بازالت فلدسپاتوئید دار می گویند- اسپیلیت بازالتی است که دارای اپیدوت و کلسیت و زئولیت و سیلیس است و در کف اقیانوس تشکیل می شود .

                                     الف ) دیاباز : ماگمای بازالتی که  در شرایط دایکی سرد می شود .

                                      ب) گابرو : بازالتی که در شرایط درونی سرد شود و دارای کلینو پیروکسن و هورنبلند است .

3)بازالت کالکو آلکالن        ج) نوریت : سنگ آذرین درونی که ارتوپیروکسن دارد.

                                      د) گابرو نوریت : در این سنگ نسبت ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن یکی است . 

خواص نوری کانی ها :

 

 انواع کانی ها :

 

1) کانی اپک : اگر در حالت نور ppl کانی ما به صورت تیره باشد آن کانی کانی اپک نام دارد . و جون نور از کانی اپک عبور نمی کند باید برای دیدن ان کانی ها از میکروسکوپ های انعکاسی استفاده کرد .

 

2) کانی های شفاف:

1ـ یک محوری: کانی های متبلور در سیستم های هگزاگونال ،تری گونال  و تترا گونال

2ـ دومحوری: کانی های متبلور در سیستم های اروترومبیک، مونوکلینیک و تری کلینیک

 

عوامل موثر در شکل کانی ها :

 

1ـ ترکیب شیمیایی

2ـ شرایط تبلور

 

شکل کانی :

 

1. یو هدرال :   اگر کانی زاویه دار باشد، و گوشه های آن خرده نشده باشد شکل دار است .

2. ساب هدرال : اگر گوشه ای کانی خرده باشد به آن نیمه شکل دار می گویند .

3. آن هدرال : اگر کانی زاویه دار باشد ، گوشه ها خرده باشد به آن بی شکل می گویند.

 

فرم شکل کانی:

 

1. شش گوش (برش عرضی Am )

2.هشت گوش( برش عرضی py )

3. ستونی ( برش طولی Am _ py )

4. سوزنی  (برش طولیAm )

5. فلسی mica grop( mus bt chl)                    

 اولین کانی در واکنش بون شکل دار است( الوین ) و هر چه از سری واکنش بون به پایین پیش می رویم از حالت شکل دار خارج می شود.مانند کوارتز که بی شکل است.

 

رنگ کانی :

                                                                                         

الف :دارای رنگ : با چرخش میز میکروسکوپ که به1-  دارای چند رنگی 2ـ فاقد چند رنگی تقسیم میشود

دارای چند رنگی

1. دارای چند رنگی مستقیم : در جهتppl تیره

2. دارای چند رنگی معکوس: در جهتppl روشن

 

کانی هایی که دارای چند رنگی هستند در برش عرضی فاقد چند رنگی می باشند.

قهوه ای روشن و تیره Bt   _  سبز کم رنگ تا پررنگ Am

سبز تا کرم رنگ chl    _   قهوه ای روشن و تیره تا کرمpy

 

ب:فاقد رنگ    mus_ Qtzp_ kfs)  )                            

 

رخ ( کلیواژ ) :

 

تعریف: سطح یا امتداد خاصی از بلور که پیوند در آن جهت سست بوده و موجب می شود تا بلور در آن امتداد شکسته شود و سطوح ایجاد شده منظم باشد آن را رخ می گویند.

از لحاظ کیفیت به انواع :

 واضح ، نیمه واضح و غیر واضح قابل تقسیم هستند.

کانی های آمورف فاقد رخ هستند اما کانی های بلورین گاهی در یک،دو،سه،چهار و شش  جهت دارای رخ هستند

 

انواع رخ

 

1. انواع  رخ یک جهتی مانند mica grop( mus bt chl)

2. رخ دوجهتی:  قائم مانند پیروکسن و غیر قائم مانند آمفیبول 

3. رخ سه جهتی: مانند cal وpol

نکته : ضخامت رخ ثابت بوده و با چرخش میز میکروسکوپ تغییر رنگ نمی دهد و بصورت خطوط صاف و پیوسته است

 

شکستگی :

 

شکستگی به صورت خطوط ناصاف و با ضخامت متغییر دیده می شود و چون در قسمت شکستکی آلتره شدن به وجود می آید در نتیجه با چرخش میز میکروسکوپ تغییر رنگ مشاهده می شود.

 

برجستگی:

 

1. کم : حاشیه کانی مشخص نباشد مانند kfs

2. متوسط:حاشیه کانی قایل تشخیص است مانند Qtz

3. بالا:کانی به صورت خیلی برجسته است مانند Bt-Ap-zr

 

ضریب شکست :

 

حاشیه بکر یا ضریب شکست عبارت است از تغییر مسیر نور از محیط های مختلف و از اجسام گوناگون گاهی ممکن است سرعت نور و میزان آن کاهش بیابد.

با پایین آوردن میز میکروسکوپ هاله یا حاشیه بکر را ایجاد می کنیم در نتیجه در صورتی که پیچ تنظیم کننده را به طرف خودمان  حرکت دهیم  حالات زیر اتفاق می افتد:

 

1.حاشیه کانی به سمت داخل می رود پس ضریب شکست کانی بالا است مانند کانی های (Bt- Am -Pl)

 

2. هاله ایجاد شده به سمت خارج کانی میرود در نتیجه ضریب شکست کم است مانند کانی (KFC)

  

تجزیه یا آلتره :

 

یک کانی که قبلا تشکیل شده در شرایط جدید به کانی دیگری تبدیل می شود مثل تبدیل آلکالی فلدسپات به کائولینیت.وقتی که آنالیزور بیرون است آن قسمتی که تجزیه شدگی دارد کمی کدر دیده می شود و مانند این است که روی آن را پوشانده باشیم و وقتی که آنالیزاتور را وارد می کنیم به صورت رنگی دیده می شود. این حالت را آلتراسیون می گویند.

  

تجزیه شدگی به عوامل زیر بستگی دارد :

 

1.طویل شدگی

2.ترکیب کانی

 

انکلوزیون :

 

کانی قبلا تشکیل شده و توسط کانی دیگری در بر گرفته می شود مثل زیرکن داخل بیوتیت.

 

خاموشی

 

ابتدا نور xplرا مشاهده می کنیم در صورتی که زیر میکروسکوپ مقطعی نباشد ما تاریک می بینیم . جهت xplشمالی جنوبی است وppl شرقی غربی است و اثر یکدیگر را خنثی  می کنند،و تاریک دیده می شود.اگر کانی را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم به کمک تیغه های کمکی زاویه 45 درجه می سازند و می توان نوع کانی را مشخص کرد.کانی را به موازات تار شمالی جنوبی قرار می دهیم و زاویه میز میکروسکوپ را وقتی کانی به موازات تار شمالی جنوبی است می خوانیم و سپس کانی را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم تا زمانی که تاریک شود و وقتی تاریک شد دوباره زاویه را می خوانیم در آن هنگام زاویه ها را کم می کنیم که حالات زیر اتفاق می افتد.

1. موازی:اگر زاویه چرخش 90 درجه باشد مانند  mus Bt

2. مایل:زاویه جرخش( 44-1) و( 89-46) درجه باشدمانند  Am _ py

3. متقارن:زاویه چرخش 45درجه باشدمانند  Am _ py

 

 خاموشی موجی

 

گاهی کانی تحت تاثیر گرماو فشا قرار می گیرد در نتیجه محور های نوری آن تغییر و به صورت      ایجاد می شود که در این صورت خاموشی مطلق به وجود نمی آید و خاموشی به صورت موجی شکل روی آن حرکت می کند. این خاموشی مخصوص کوارتز است

 

رنگ اینترفرانس:

 

1. ابتدا کانی را در حالت خاموشی مطلق قرار می دهیم و عدد مقابل میز میکروسکوپ رامی خوانیم

2. سپس به عدد نوشته شده 45درجه اضافه می کنیم در این حالت روشنایی مطلق است که رنگ اینترفرانس نامیده می شود.

در این حالت تعداد حلقه های قرمز را با یک جمع کرده که در این صورت شماره نظام مشخص می شود و رنگ کانی رنگ نظام را معین می کند.

 

طویل شدگی

 

1. کانی را به موازات تار شمالی جنوبی قرار می دهیم

2. کانی را نسبت به تار شمالی جنوبی 45 درجه می چرخانیم

3.  کانی به موازات تیغه کمکی قرار می گیرد

4.  تیغه کمکی را از جایگاه مخصوص وارد میدان دید می کنیم

5.  اگر محور دید و کانی و تیغه یکسان باشد رنگ اینترفرانس افزایش می یابد یعنی آبی یا سبزشود در این صورت کانی هم جهت با تیغه کمکی (منفی)می باشد ولی اگر رنگ زرد تا نارنجی شود کانی خلاف جهت تیغه(مثبت) است

در صورتی که کانی دارای رنگ انترفرانس نظام بالا باشد از تیغه کمکی جبران کننده استفاده می کنیم.

 

بافت اسکلوشن :

 

بعضی از کانی ها پس از سرد شدن به دو کانی تقکیک می شوند که به آن اسکلوشن می گویند.پدیده اسکلوشن را در فلدسپات ها به پرتیت و آنتی پرتیت می شناسند.

 

خصوصیات بافت اسکلوشن:

 

1. در یک کانی خواص نوری دو کانی قابل بررسی است.

2. در پیروکسن ها گاهی پدیده اکسلوشن تشکیل می شود.

3.  در نور pplبافت اسکلوشن بی رنگ .و در نور xplسفید تا خاکستری است

4. پلاژیکلاز برجستگی بیشتراز آلکالی فلدسپات (وقتی آنالیزاتور خارج باشد)است

5. اگر زمینه به سمت داخل و برجستگی بالا داشته باشد و لکه های آن برجستگی های  ظریف داشته باشند و حاشیه بکرشان به سمت بیرون حرکت کنند نوع اسکلوشن آنتی پرتیت است و اگر بر عکس باشد پرتیت

6. اگر حالت فوق خیلی ریز باشد میکرو آنتی پرتیت گفته می شود.

 

ماکل :

 

بلورهای بعضی از کانی ها هنگام تبلور در یک سطح یا محور مشترکاً رشد نموده و تشکیل ماکل را می دهند .

 

انواع ماکل :

 

1ـ ماکل کارلسباد 2ـ  پلی سنتیک  3ـ پرکلین 4ـ مشبک 5ـ تداخلی

برای دیدن ماکل ها آنالیزاتور باید داخل باشدیعنی ماکل تنها با نور xpl دیده می شود

1. ماکل کارلسباد از دو بلور تشکیل شده است که در یک محور مشترک هستند

2. ماکل پلی سنتیک از چند بلور که خواص نوری آنها یکسان است تشکیل شده است بلور ها حالت نوار داشته که به صورت ممتد و یک نواخت است

3. ماکل پریکلین مانند ماکل پلی سنتیک است با این تفاوت که عرض نوارهاغیر یکسان و تا انتها نمی رسند

4. ماکل مشبک که به صورت مشبک است

از ماکل ها برای تشخیص کانی و تعیین ترکیب شیمیایی آنها نیز استفاده می شود مثلاًماکل پلی سنتیک برای شناسایی پلاژیکلاز و پتاسیم فلدسپات رابا استفاده از ماکل کارلسباد و میکروکلین را توسط ماکل مشبک تشخیص می دهند

 

زونینگ:

 

تغیرات منظم و تدریجی در ترکیب شیمیایی یک کانی و یا تغییر نوع کاتیون رنگی موجب تشکیل زونینگ می شودیعنی زونینگ به دلیل تفاوت در ترکیب شیمیایی دو کانی به دو رنگ دیده می شود که حاشیه زونینگ آلبیت باشد سدیم دار و مرکز آن اندریت است (کلسیم دار) و با چرخش میز میکروسکوپ به خوبی مشاهده می شود.


انواع میکروسکوپ:

 

1. میکروسکوپ پلاریزان:

کاربرد آن در زمین شناسی است و برای مطالعه خواص نوری بلورها، شناسایی کانی ها ،مطالعه پترولوژی و پتروگرافی سنگ های آذرین ،دگرگونی و رسوبی  از آن استفاده می شود

 

2.  میکروسکوپ پیناکولار:

 دوچشمی هستند و فقط اجسام را بزرگ می کنند در زمین شناسی در قسمت فسیل شناسی کاربرد بیشتری دارد.

 

3. میکروسکوپ انعکاسی:

برای شناسایی کانی های فلزی مورد استفاده قرار می کیرند چون آن ها نور را از خودشان عبور نمی دهند .و برای مطالعه شکل و اندازه آنها  بررسی مراحل کانی سازی ،وضعیت و رابطه نسبی کانی ها به یکدیگر.

 

اجزای میکروسکوپ :

 

1ـ پایه 2ـ بدنه 3ـ لوله میکروسکوپ 4ـ عدسی چشمی 5ـ عدسی شیئی 6 ـ آنالیزاتور                                           7ـ جایگاه ورقه های کمکی   8ـ حلقه های تنظیم عدسی  9 ـ پیچ تنظیم کننده  10ـ میز میکروسکوپ  11ـ دیافراگم  12ـ گیره میز 13ـ    منبع نور

 

میکروسکوپ دارای میزی است که نمونه ها را روی آن قرار می دهند و هم چنین میکروسگوپ دارای دیافراگم است که می توان نو را با آن تنظیم کرد و نوری که از منبع تغذیه وارد میکروسکوپ می شود نود ایزوتروپ است که در بین راه به وسیله منشور نیکل به نور پلاریزه تبدیل می شود این منشور در بالای دیافراگم قرار دارد.

عدسی های شیی : میکروسکوپ دارای یک سری عدسی های  شیئی می باشند که برای بزرگ یا کوچک دیدن نمونه از آن استفاده می شود که در اصطلاح به آن ها OBJECTIVگفته می شود که ما برای دیدن نمونه ها ابتدا از شماره 4 آن استفاده می کنیم.

 عدسی بر تلاند : میکروسکوپ عدسی دیگری به نام برتلاند دارد که در بالای میکروسکوپ و در زیر عدسی چشمی قرار دارد.

پیچ تنظیم بزرگ و کوچکی که در اطراف میکروسکوپ قرار دارد برای واضح کردن تصویر و همچنین بالاو پایین بردن میز میکروسکوپ از آن استفاده می شود.

آنالیزور  : میله ای در میکروسکوپ است که در عدسی چشمی قرار دارد که اگر داخل باشد نور xpl و اگر خارج باشد نور  ppl را ایجاد می کند.

میکروسکوپ دارای دو نیکل است که یکی در بالا و دیگری در پایین قرار دارد به نیکلی که در پایین قرار دارد نیکلپلاریزه و به نیکلی که در بالا قرار دارد نیکل آنالیزور گفته می شود .

کنداسور در میکروسکوپ برای متقاطع کردن نو به کار می رود.


مختصری درباره مراحل تهیه مقطع :

 

برای تهیه کردن مقطع از یک سنگ یا کانی قسمتی از آن را توسط دستگاه برش داده سپس جدا می کنیم و باید توجه داشته باشیم که قسمتی را که انتخاب می کنیم باید از نظر فیزیکی دارای ویژگی های مطلوبی باشد سنگ را روی پودر های مخصوص از درشت تا ریز به ترتیب و با حرکت ویژه دست در همه جهات کاملا سایش می دهند تا سطحی صاف و صیقلی بدست آید.

بعد یک لام نیز با استفاده از پودر ریز سایش داده تا سطح آن از یک طرف کدر شود . اینکار برای جلوگیری از تشکیل حباب هوا در هنگام چسبانیدن سنگ به لام انجام می شود. سنگ صیقلی شده را روی هیتر گذاشته به صورتی که سطح صیقلی آنها به طرف بالا باشد و در تماس با هیتر نباشد . وقتی به طور کامل داغ شد ، لام هم مقداری گرما داده و چسب کانادابالازام را روی سطح صیقلی شده لام و سنگ می مالیم و این دو را به هم می چسبانیم . باید دقت شود که به طور کامل حباب هوای بین لام و سنگ گرفته شود . بعد باید صبر کرد که این دو کاملا به هم متصل و چسب خشک شود .

در مرحله بعد لام و سنگ همراه انرا روی دستگاه برش قرار داده و و سنگ را نازک می کنند. بعد از این مرحله چون سنگ به طور کامل توسط دستگاه ساب نازک نمی شود باید با دست و پودر های ساینده اینکار انجام شود و وقتی مقطع به حدی نازک شد که کانی ها به وضوح مشخص بودند باید مقطع را خشک و سپس با چسب کانادابالزام مایع لامل را روی ان قرار داد.


 

منبع:وبلاگ علوم زمین http://geoaria.blogfa.com
 

  نظرات ()
مطالب اخیر آکوامارین تورمالین برمه رز کلسیت تصویر میکروسکوپی از ماسه سنگ گلاکونیت دار فلینت Flint (چرت) گالری تصاویر از دانه های ماسه فلوتستون رودستون فریمستون بافلستون
کلمات کلیدی وبلاگ دکتر شریعتی (۱٤) خدا (۱٠) علی (٧) تکامل (٥) امبری و کلوان 1971 (٥) شاملو (٤) عدالت (۳) عرفان (۳) حق (۳) رسوب شناسی (٢) زمین شناسی (٢) بازیافتگی (٢) تورمالین (٢) عشق (٢) تنهایی (٢) مولانا (٢) پرواز (٢) رودخانه بریده بریده (٢) braded stream (٢) پوسته ایران (٢) دکتر یوان اشتوکلین (٢) سبخا (٢) استروماتولیت (٢) مشاوره پایان نامه میکروفاسیس (٢) سازند پابده (٢) tourmaline (٢) دیاپیریسم (٢) بافت انترولیتیک (۱) محیط رسوبی (۱) تی پی (۱) طاقدیس کاذب (۱) چین رسوبی (۱) ساختمان رسوبی (۱) فرمول محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) ضخامت واقعی لایه (۱) مشاوره پایان نامه سنگ شناسی رسوبی (۱) مشاوره محیط رسوبی (۱) مشاوره چینه نگاری سکانسی (۱) تکتونیک البرز شرقی (۱) تکتونیک البرز مرکزی (۱) رخساره های سازند هجدک (۱) ماسه سنگ های سازند هجدک (۱) محیط رسوبی سازند هجدک (۱) شیست های گرگان (۱) سکانس استراتیگرافی آسماری (۱) کیفیت مخزنی آسماری میدان شادگان (۱) دباپیر (۱) چینه نگاری ژئوشیمیائی (۱) ساختمان های رسوبی (۱) ساخت های رسوبی (۱) سازند شیلی پابده (۱) تکوین پوسته قاره ای ایران (۱) پوسته ایران زمین (۱) زمین لغزش افغانستان (۱) پلاگ های زاگرس (۱) دیاپیرهای زاگرس (۱) محیط رسوبی رودخانه ای (۱) رسوبات رودخانه ای (۱) پابده (۱) عکس استروماتولیت (۱) تبریک روز پدر و مرد (۱) مشاوره پایان نامه زمین شناسی (۱) ندول انیدرید (۱) انیدرید ندولی (۱) jovan stocklin (۱) ندول های انیدرید عهد حاضر سبخایی (۱) انیدرید تبخیری (۱) اشتوکلین (۱) دکتر اسپهبد (۱) چینه شناسی (۱) رودخانه بریدد (۱) رودیست (۱) ریف رودیستی (۱) ژوراسیک کرتاسه (۱) اویستر (۱) چینه شناسی پالئوزوئیک ایران (۱) پالئوزویک (۱) اینوسراموس (۱) inoceramus (۱) فسیل کرتاسه (۱) فسیل ژوراسیک (۱) ضخامت لایه (۱) محاسبه ضخامت واقعی لایه (۱) سپتاریا (۱) septaria (۱) ندول سپتاریا (۱) بایندستون (۱) bindstone (۱) بافلستون (۱) bafflstone (۱) فریمستون (۱) framestone (۱) رودستون (۱) rudstone (۱) فلوتستون (۱) floatstone (۱) دانه های ماسه (۱) ماسه زیر میکروسکوپ (۱) فلینت (۱) flint (۱) گلاکونیت (۱) ماسه سنگ گلاکونیتی (۱) رز کلسیت (۱) rose calcite (۱) calcite (۱) burmese tourmaline (۱) محبت (۱) آسمان (۱) عقاب (۱) تغییر (۱) خاک (۱) زمین (۱) شکست (۱) شناخت (۱) فیروزه (۱) aquamarine (۱) قانون جذب (۱) روح من (۱) دکتر قریب (۱) فسیل (۱) سن زمین (۱) تقوی (۱) رمضان (۱) پیروزی (۱) بهار (۱) فروغ (۱) غدیرخم (۱) نوروز (۱) اوشو (۱) مرگ (۱) انتظار (۱) من (۱) زندگی (۱) پنجره (۱) همایش (۱) ایمان (۱) انسان (۱) دیاژنز (۱) کوهزائی لارامین (۱) chert (۱) کلسیت (۱) سازند آسماری (۱) آکوامارین (۱) انیدرید (۱) جنوب لردگان (۱) چینه نگاری سکانسی (۱) مخروط افکنه (۱) چیستی (۱) نمی نویسم (۱) مشاوره پایان نامه (۱) زمین شناسی نفت ایران (۱) آزمون دکتری90 (۱) phd سراسری (۱) sand (۱) turquoise (۱) زور (۱) فیلد (۱) ruby (۱) مکانیک خاک (۱) کانی شناسی (۱) ماسه (۱) عمر زمین (۱) آنچه هستم (۱) چرت (۱) گنبد نمکی (۱) شیعه علی (۱) زمین لغزش (۱) کوارتز (۱) دکتر آقانباتی (۱) عسلویه (۱) پایان نامه (۱) یاقوت (۱)
دوستان من فصل نامه رسوب و سنگ رسوبی دانشکاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دکتر سید علی آقانباتی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران تازه های رسوب و سنگ رسوب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم سازمان زمین شناسی ایالات متحده جمعیت زمین شناسان ایالات متحده مدیریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق یاران زمین بیابانها و کویرهای ایران نقشه های زمین شناسی استان خراسان بانک اطلاعاتی نشریات کشور اهدای عضو فروغ فرخزاد کسب درآمد پرتال جامع مشاور ژئوتکنیک bijanuord مترجم متن آن لاین وبلاگ زمین شناسی مصطفی صبوحی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور پرتال زیگور طراح قالب