کانی شناسی

مشخصات فلدسپات در مقاطع نازک

 

سه گروه از فلدسپات ها عبارتند از :1) فلدسپات های آلکالن    2)  پلاژیو کلاز ها    3)  هیالو فان ها

 

فلدسپات های آلکالن :

 

¨       ارتوز : ماکل کارلسباد – دارای پرتیت در نور عادی خاکستری رنگ و نوعی فلدسپات پتاسیم

¨    آلبیت : فلدسپات سدیم و در سنگ های اسیدی وجود دارد – در نور عادی بی رنگ و آلتره و در نور پلاریزه در مایع خاکستری روشن و سفید و زرد و دارای ماکل پلی سنتتیک است.

¨       آدولار : فلدسپات سدیم در رگه های هیدرو ترمال و آلبیت کم

¨       انور تو کلاز  : بیشتر فلدسپات سدیم و کمی فلدسپات پتاسیم و در سنگهای آذرین بیرونی وجود دارد .

¨       اورتو کلاز : در گرانیت ها و پگماتیت ها  ی صورتی رنگ در اثر آهن

¨       سانیدین : ماکل پلی سنتتیک – شکستگی داردو در نور عادی خاکستری رنگ

¨       آمازونیت : نوعی اورتو کلاز و سبزرنگ  و هیدرو ترمالی می باشد

¨       میکروکلین : در گرانیت ها و سنگهای حد واسط و دارای تداخل دو ماکل آلبیت و پری کلین و ماکل شبکه ای می باشد

 

نکته: پرتیت در اثر وجود آلبیت به صورت رشته در ارتوز  بوجود می آید . آنتی پرتیت تداخل ارتوز در آلبیت می باشد .

 

 

پلاژیو کلاز ها :

¨       الیگو کلاز

¨       آندزین

¨       لابرادوریت

¨       بیتونیت

¨       آنورتیت : در سنگ های بازیکتر وجود دارد

 

تشخیص پلاژیو کلاز های فوق برای طبقه بندی و یافتن نام سنگ ( در سطح دوره کارشناسی )  الزامی ندارد و و تنها پیدا کردن پلاژیو کلاز کافی است .پلاژیو کلاز ها دارای زونینگ می باشندو در نور عادی خاکستری می باشند .

 

 

هیالوفان ها :

¨       سلزیان  : در  سنگ های آذرین و دگرگونی متا سوماتیک وجود دارد .

¨       هیالوفان :در پگماتیت ها و ولکانیت ها و کنتاکت های متاسوماتیک

¨       دان بوریت  :در شرایز پنوماتولیتی ودر مجاورت کلسیت و مر مر تشکیل می شود و در مرحله هیدروترمالی و در نزدیکی کلسیت

¨       کانکریت  : در سنگ های آذرین آلکالن و پنوماتولیت و پلوتونیت ها

 

 

  
 

مشخصات پیرو کسن ها در مقاطع نازک

 

الف ) ارتو پیروکسن ها(خاموشی مستقیم – رنگ های پائین در سری رنگ ها)

¨       انستاتیت : در نور عادی بی رنگ –در نور پلاریزه در مایع خاکستری و سفید سری اول – دو محوری مثبت

¨       برونزیت : در سنگهای کم سلیس مانند انستاتیت -مانند گابرو و اولترا بازیک  mg دار

¨       هیپر استن: در چارنوکیت ها و گابرو و اولترا بازیکها در نور عادی پلی کروئیسم ضعیف و در مایع رنگ های سبز روشن و قرمز و زرد و در نور پلاریزه زرد تا نارنجی سری اول و دو محوری منفی

¨       فرو هیپراستن  

¨       اِولیت             

¨       فروسیلیت

        

ب ) کلینو پیروکسن ها(خاموشی مایل – رنگ های بالاتر در سری رنگ ها )

¨       اِژین : پوشش رنگ ( در ناحیه سری دوم و سوم )- پلی کروئیسم در مایع سبز و قهوه ای و زرد مایل به سبز

¨       ژادِئیت            

¨       اسپودومن       

¨       اُوژیت:در نور عادی پلی کروئیسم ضعیف قهوه ای و سبز و زرد- ماکل ساعت شنی – در نور پلاریزه رنگ در سری اول ودوم

 

 

  
 

مشخصات آمفیبول ها در مقاطع نازک

 

آمفیبول ها دارای خاموشی مستقیم و رخ های ظریف می باشند و جز متا سیلیکات ها می باشند .

 

الف ) ارتو آمفیبول

¨       اکتینلیت : پلی کروئیسم  ضعیف دارد

¨       ترمولیت : آمفیبول بدون پلی کروئیسم – بی رنگ و ماکل پلی سنتتیک

¨       فرو ترمولیت         

ب) کلینو آمفیبول ها

¨       هورنبلند سبز یا هورنبلند معمولی : آمفیبول های کشیده – رخ لوزی مانند –پلی کروئیسم سبز تا قهوه ای که ویژگی برای تمایز آن از هورنبلند بازالتی می باشد – ماکل زیاد.

¨       هورنبلند بازالتی : پلی کروئیسم شدید در ناحیه قهوه ای تیره و متمایل به قرمز تا زرد – در نور پلاریزه رنگ در سری دوم و سوم – گاهی دارای پوشش رنگ – ماکل فراوان – دو محوری منفی

¨       گلوکوفان : در نور عادی پلی کروئیسم زرد و آبی و در نر پلاریزه رنگ در سری اول – گاهی پوشش رنگ – دو محوری منفی- در سنگ های دگرگونی یافت می شود

 

 

 

  
 

مشخصات میکا ها در مقاطع نازک

میکاها دارای خاموشی مستقیم است .

¨       بیوتیت : پلی کروئیسم قوی از سبز تا قهوه ای – انکلوزیون – کینگ یعنی چین خوردگی حاصل از فشار دارد – دو محوری منفی

¨       مسکویت : کینگ – انکلوزیون- رنگ پلاریزه سری دوم – دو محمری منفی

¨       کلریت : سبز رنگ طبیعی

 

  
 

مشخصات فلدسپاتوئید ها در مقاطع نازک

 

¨       لوسیت : ماکل پلی سنتتیک – تقریبا ایزوتروپ- در سنگهای آذرین درونی دیده نمی شود

¨       هااُین : در نور عادی بی رنگ با متمایل به ابی و در نور پلاریزه شکل ندارد –در سنگ های آذرین بیرونی مانند فنولیت دیده می شود.

¨       نفلین : در نور پلاریزه در مایع خاکستری سری اول و ممکن است با کوارتز یا آپاتیت اشتباه گردد.

¨       سودالیت : بمانند هااُین

¨       نوزان : بمانند هااُین

¨       لازوریت  : در سنگ های دگر گونی دیده می شود .                                       

¨       اولیوین : برجستگی زیاد –کاملا بی رنگ شکستگی زیاد آلتراسیون متمایل به قرمز و قهوه ای – شکل بلوری گرد دارد – اگر به سرپانتین ده باشد در نور عادی سبز رنگ دیده می شود. اولیوین با کوارتز هرگز با هم دیده نمی شوند.

¨       کوارتز  : گزنومورف یعنی شکل خاصی ندارد –خاموشی موجی – در نور عادی خاکستری

¨       زیرکن : سبز رنگ و برجستگی زیاد در نور عادی و به صورت انکلوزیون در کانی هایی مانند بیوتیت و دارای توریت ( سیلیکات توریم ) که سبب ایجاد هاله می شود .

¨       اِپیدوت : حالت شعاعی مشخص معروف به لباس دلقکی – شکستگی فراوان – در نور عادی متمایل به سبز – بیرفرنجانس نسبتا بالا – سبز پسته ای

¨       دیستن  : دو سری رخ واضح(بافت چهار خانه) – برجستگی بالا- در نور عادی متمایل به آبی یا سبز

¨       کوردیریت : دارای انکلوزیون های زیاد ( متمایز به پلاژیو کلاز ) – ماکل پروانه ای و در سنگ های درشت دانه – ماکل پلی سننتتیک  -آگر ضخامت مقطع زیاد باشد حالت زرد رنگ دارد.

¨       استارولیت : ماکل ستاره ای – رنگ زرد تا نارنجی در نور عادی – پلی کروئیسم از سفید تا زرد تغییر می کند .

¨       آندالوزیت  : رخ واضح – شکستگی – رنگ سفید تا زرد – در نور عادی بی رنگ – ارایش کیا ستولیت (آرایش ذرات کربن در داخل آندالوزیت که درون شیست های ذغال دار یافت می شود و در مقاطع ذرات کربن حالت + دارند و در وسط + یک مربع تو خالی وجود داردو در انتهای سیگار برگ  از طول آن کم شده و به عرض آن اضافه می شود .

 

¨       سیلیمانیت : سوزنی شبیه به دسته علف – در نور عادی متمایل به سبز – برجستگی قوی – پلی کرئیسم خیلی ضعیف  و در نور پلاریزه نارنجی تا آبی رنگ .

¨       تورمالین  : پلی کروئیسم سبز رنگ و یکنواخت – بدون رخ – دارای شکستگی – انکلوزیون فراوان متحد المرکز  – ایزوتروپ (سیستم تری گونال ) رنگ حنائی در نور پلاریزه ) – گاهی کنسارتریک

¨       گارنت : قویترین ضریب شکست  - شکل گرد – برجستگی زیاد – ایزوتروپ

¨       لوسیت : ماکل پلی سنتتیک – تقریبا ایزوتروپ – بلئر شش گوش در نور عادی – در سنگ های آذرین درونی دیده نمی شود –

¨       اسفن  : پوشش رنگ – شکستگی عمودی بر طول بلور – ماکل کلاه ژاندارمی – برجستگی

 

 

طبقه بندی سنگ های آذرین اسیدی

 

f.A/pla                

اندازه دانه   

فلدسپات بیشتر از پلاژیوکلاز(f.a > pla)

F.a=pla

Pla > f.a

دانه درشت

آلکالی گرانیت (گرانیت آناتکسی دارای اِپیدوت و سلیمانیت و گارنت است )

آداملیت

گرانودیوریت

دانه متوسط

آلکالی میکرو گرانیت

میکرو آداملیت

میکرو گرانودیوریت

دانه ریز

آلکالی ریولیت (لیپاریت)

ریو داسیت (توسکانیت )

داسیت

 

طبقه بندی سنگ های آذرین حد واسط (خنثی )

 

اندازه دانه

اکثرا فلدسپات آلکالن

F.A=PLA

اکثرا پلاژیو کلاز

فلدسپاتوئید+PLA+F.A

دانه درشت

سیانیت (کمتر از 5% کوارتز)

مونزونیت

دیوریت

فوئید سیانیت (شرایط کم سیلیس)

دانه ریز

تراکیت

تراکی آندزیت (لاتیت )

آندزیت (اکثرا هورنبلند)

فنولیت

 

 

تقسیم بندی بازالت ها  :

 

1)بازالت تولئیتی :سیلیس زیاد و عناصر آلکالن پائین و اولیوین ها دارای هاله ای از انستاتیت است .

2)بازالت آلکالن : سیلیس کم و دارای فلدسپاتوئید و عناصر الکالن زیاد( بازانیت به بازالت فلدسپاتوئید دار می گویند- اسپیلیت بازالتی است که دارای اپیدوت و کلسیت و زئولیت و سیلیس است و در کف اقیانوس تشکیل می شود .

                                     الف ) دیاباز : ماگمای بازالتی که  در شرایط دایکی سرد می شود .

                                      ب) گابرو : بازالتی که در شرایط درونی سرد شود و دارای کلینو پیروکسن و هورنبلند است .

3)بازالت کالکو آلکالن        ج) نوریت : سنگ آذرین درونی که ارتوپیروکسن دارد.

                                      د) گابرو نوریت : در این سنگ نسبت ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن یکی است . 

خواص نوری کانی ها :

 

 انواع کانی ها :

 

1) کانی اپک : اگر در حالت نور ppl کانی ما به صورت تیره باشد آن کانی کانی اپک نام دارد . و جون نور از کانی اپک عبور نمی کند باید برای دیدن ان کانی ها از میکروسکوپ های انعکاسی استفاده کرد .

 

2) کانی های شفاف:

1ـ یک محوری: کانی های متبلور در سیستم های هگزاگونال ،تری گونال  و تترا گونال

2ـ دومحوری: کانی های متبلور در سیستم های اروترومبیک، مونوکلینیک و تری کلینیک

 

عوامل موثر در شکل کانی ها :

 

1ـ ترکیب شیمیایی

2ـ شرایط تبلور

 

شکل کانی :

 

1. یو هدرال :   اگر کانی زاویه دار باشد، و گوشه های آن خرده نشده باشد شکل دار است .

2. ساب هدرال : اگر گوشه ای کانی خرده باشد به آن نیمه شکل دار می گویند .

3. آن هدرال : اگر کانی زاویه دار باشد ، گوشه ها خرده باشد به آن بی شکل می گویند.

 

فرم شکل کانی:

 

1. شش گوش (برش عرضی Am )

2.هشت گوش( برش عرضی py )

3. ستونی ( برش طولی Am _ py )

4. سوزنی  (برش طولیAm )

5. فلسی mica grop( mus bt chl)                    

 اولین کانی در واکنش بون شکل دار است( الوین ) و هر چه از سری واکنش بون به پایین پیش می رویم از حالت شکل دار خارج می شود.مانند کوارتز که بی شکل است.

 

رنگ کانی :

                                                                                         

الف :دارای رنگ : با چرخش میز میکروسکوپ که به1-  دارای چند رنگی 2ـ فاقد چند رنگی تقسیم میشود

دارای چند رنگی

1. دارای چند رنگی مستقیم : در جهتppl تیره

2. دارای چند رنگی معکوس: در جهتppl روشن

 

کانی هایی که دارای چند رنگی هستند در برش عرضی فاقد چند رنگی می باشند.

قهوه ای روشن و تیره Bt   _  سبز کم رنگ تا پررنگ Am

سبز تا کرم رنگ chl    _   قهوه ای روشن و تیره تا کرمpy

 

ب:فاقد رنگ    mus_ Qtzp_ kfs)  )                            

 

رخ ( کلیواژ ) :

 

تعریف: سطح یا امتداد خاصی از بلور که پیوند در آن جهت سست بوده و موجب می شود تا بلور در آن امتداد شکسته شود و سطوح ایجاد شده منظم باشد آن را رخ می گویند.

از لحاظ کیفیت به انواع :

 واضح ، نیمه واضح و غیر واضح قابل تقسیم هستند.

کانی های آمورف فاقد رخ هستند اما کانی های بلورین گاهی در یک،دو،سه،چهار و شش  جهت دارای رخ هستند

 

انواع رخ

 

1. انواع  رخ یک جهتی مانند mica grop( mus bt chl)

2. رخ دوجهتی:  قائم مانند پیروکسن و غیر قائم مانند آمفیبول 

3. رخ سه جهتی: مانند cal وpol

نکته : ضخامت رخ ثابت بوده و با چرخش میز میکروسکوپ تغییر رنگ نمی دهد و بصورت خطوط صاف و پیوسته است

 

شکستگی :

 

شکستگی به صورت خطوط ناصاف و با ضخامت متغییر دیده می شود و چون در قسمت شکستکی آلتره شدن به وجود می آید در نتیجه با چرخش میز میکروسکوپ تغییر رنگ مشاهده می شود.

 

برجستگی:

 

1. کم : حاشیه کانی مشخص نباشد مانند kfs

2. متوسط:حاشیه کانی قایل تشخیص است مانند Qtz

3. بالا:کانی به صورت خیلی برجسته است مانند Bt-Ap-zr

 

ضریب شکست :

 

حاشیه بکر یا ضریب شکست عبارت است از تغییر مسیر نور از محیط های مختلف و از اجسام گوناگون گاهی ممکن است سرعت نور و میزان آن کاهش بیابد.

با پایین آوردن میز میکروسکوپ هاله یا حاشیه بکر را ایجاد می کنیم در نتیجه در صورتی که پیچ تنظیم کننده را به طرف خودمان  حرکت دهیم  حالات زیر اتفاق می افتد:

 

1.حاشیه کانی به سمت داخل می رود پس ضریب شکست کانی بالا است مانند کانی های (Bt- Am -Pl)

 

2. هاله ایجاد شده به سمت خارج کانی میرود در نتیجه ضریب شکست کم است مانند کانی (KFC)

  

تجزیه یا آلتره :

 

یک کانی که قبلا تشکیل شده در شرایط جدید به کانی دیگری تبدیل می شود مثل تبدیل آلکالی فلدسپات به کائولینیت.وقتی که آنالیزور بیرون است آن قسمتی که تجزیه شدگی دارد کمی کدر دیده می شود و مانند این است که روی آن را پوشانده باشیم و وقتی که آنالیزاتور را وارد می کنیم به صورت رنگی دیده می شود. این حالت را آلتراسیون می گویند.

  

تجزیه شدگی به عوامل زیر بستگی دارد :

 

1.طویل شدگی

2.ترکیب کانی

 

انکلوزیون :

 

کانی قبلا تشکیل شده و توسط کانی دیگری در بر گرفته می شود مثل زیرکن داخل بیوتیت.

 

خاموشی

 

/ 9 نظر / 111 بازدید
FreeSmile.IR - اسمایلستان ایرانی - سایتی پر از شکلک برای وبلاگ شما

FreeSmile.IR به معنی کلامی شکلک رایگان - مجموعه ای بیش از 4500 شکلک متحرک و زیبا - --- نحوه استفاده : برای استفاده از شکلک ها در وبلاگ بر روی شکلک مورد نظر کلیک کرده و کد مورد نیاز را در ویرایشگر ارسال پست وبلاگتان قرار دهید --- امیدواریم این ابزار که با زحمت بسیار برای شما تهیه شده است مورد استفاده اتان قرار گیرد در صورت تمایل لینک سایت را در لیست دوستان خود قرار دهید با آرزوی موفقیت و شادکامی

سلام. یه زحمت براتون داشتم. ما یه پروژه داریم تو خیابون دانشگاه علم و صنعت. ستاد بحران ازمون نقشه آبرفت های اون منطقه رو خواسته . به نظرت چه جوری میتونم نقشه آبرفت های تهران رو پیداکنم؟ یه نقشه داریم که دوران های زمین شناسی رو مشخص کرده از روی اون میشه آبرفت ها رو تشخیص داد؟

نسیم

چه جالب من هم زمین شناسی شاهرود خوندم ولی ورودی 78 هستم. تمام اساتیدی که در پست دوم نام بردید استاتید بنده بودند. روح دکتر رضایی شاد باد. چند روز پیش فهمیدم که دار فانی رو وداع گفتند. چه مرد نازنینی بود.

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345414141.7

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1314929985

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 2133194081

لاله

هنوز زمین شناس نشدم ...دانشجو زمین شناسیم

لاله

سلام ...دانشگاه شهید بهشتی

لاله

نه هنوز نداشتم ...شما هم شهید بهشتی هستین؟