پاک شو

 پاک شو...

 
از هر چه آسمانی نیست ... که اتفاقات خوب تنها وقتی می رسند که قلب تو آسمانی است
... و این قانون جذب است، ... سری است از اساسی ترین اسرار کیهان ... که هر چیزی مشابه خود را به خود می کشد ...
و تو در سراسر زندگی تنها شاهد رویدادها، آدم ها و اشیایی هستی که به خود جذب کرده ای.
انرژی افکار و کلمات تو در سراسر کیهان منتشر می شوند و مشابه خود را به سوی تو می کشند.
هر چه توجه بیشتری به آنها داشته باشی موج نیرومند تری را در کیهان منتشر می کنی و بیشتر جذب می کنی، چه خیر باشد و
چه شر ...
پاک شو از آنچه نمی خواهی و لبریز شو از آنچه که می خواهی ...
که آن کس که به موهبت ها می اندیشد هر لحظه بیشتر می گیرد
و آن کس که از نیکی و نیک خواهی لبریز است جز آن نمی بیند ...
و آن که از عشق و خدمت دریغ نمی کند، جهان را به دوستی و خدمت گرفته است ...
فقط برای سه روز گاهی به این نکته اندیشه کن، که اتفاقات خوب تنها وقتی از راه می رسند که قلبت را پاک کرده ای ... و در
گذشته ات، ببین که بارها چنین بوده ... و می بینی که بارها چنین خواهد بود
/ 0 نظر / 18 بازدید