خواهم پرید

... خواهم پرید روزی
سهم من از تو "پرواز" است
و سهم تو از من تنها پرسفید کوچکی بر سینه خاک
و آن روز،
تو بر تکه سنگ بی احساسی که در دست داشتی
ایمان خواهی آورد

/ 2 نظر / 20 بازدید
راحیل

بال و پرم سوخته است بهر عشق به پرواز/راهي ديگر بايدت تا به كجا سوز و ساز؟ [چشمک]

راحیل

[ابرو]