رودخانه بریده بریده

رودخانه بریده بریده در محل هایی با شیب توپوگرافی بیشتر از 5 درجه تشکیل می شود.

نهشته های مرکز کانال شامل ماسه و گراول بوده و هنگامی که شدت جریان کاهش پیدا میکند بارها یا سد ها نهشته میشوند، این سدها ممکن است حرکت کرده و جابجا شوند، رودخانه های بریده بریده از سدهای بیشماری تشکیل شده اند.

رودخانه های بریدد یا بریده بریده، عریض، کم عمق و حاوی رسوبات زیادی می باشند.

این نوع رودخانه در محل هایی که گراول و ماسه فراوان وجود دارد تشکیل میشوند.

 

 

رودخانه بریده بریده

/ 0 نظر / 94 بازدید