ساختمان های رسوبی

ساختمان های همزمان با رسوبگذاری :

این گروه از ساختمان ها شامل تعدادی از ساختها می شود که در اثر جریان آب برروی سطح رسوب یعنی هم زمان با رسوب گذاری تشکیل می گردند پس با توجه به شکلی که از خود بروز می دهند وهمچنین با توجه به قانون حال کلید گذشته می توانند نوع محیط قدیمه را برای ما مشخص کنند  برای تفهیم بهتر موضوع، مثالی را بیان میکنیم : فرض را بر این می گیریم در 380 میلیون سال قبل در یک محیط مجهول ساخت فلاسر بدینگ تشکیل می شده بعد از گذشت زمان این ساخت در رسوبات حفظ  شده ودر حال حاضر زمین شناسی آن را در بین واحد های سنگی می یابد این زمین شناس با توجه به اینکه این ساخت ها در حال حاضر در محیط جزر و مدی تشکیل می گردند وبا علم به قانون حال کلید گذشته به این نتیجه می رسد که محیطی که در آن این ساخت و لایه در برگیرنده اش در آن زمان تشکیل می شده یک محیط جزر ومدی بوده است . همچنین از این اشکال  می توان علاوه بر تشخیص نوع محیط رسوبی  برای تشخیص با لا و پایین لایه ها و جهت جریان قدیمه استفاده کرد  نا گفته نماند فقط ساختهای قبل و همزمان با رسو بگذای می توانند به ما را در تشخیص جهت جریان کمک کنند . 

دسته بزرگی از ساختها در این گروه قرار می گیرند که هر کدام خود شامل انواع مختلفی هستند از جمله این ساختها : 

الف ) لایه بندی( Bedding)

ب) موج نقش ها)Ripple markes)

ج )  طبقه بندی مورب (Cross bedding)

د) طبقات فلاسر ، موجی و عدسی شکل (Fiaser Wavy and Lenticular bedding)

س) دانه بندی تدریجی((Graded beding

الف ) لایه بندی( Bedding)

فراوان ترین ساخت در بین سنگهای رسوبی لایه و به نمای چند لایه، لایه بندی می گویند.

 از مهمترین عوامل ایجاد لایه بندی تغییر در در شرایط شیمیایی وفیزیکی حوضه رسوبی همچون تغییر در ترکیب شیمیا یی ، نوع، اندازه ، شکل وجورشدگی  دانه و... می باشد .  لایه یک واحد رسوبی می باشد که ضخامت آن بیشتر از 1 سانتیمتر بوده اگر این ضخامت کمتر 1 سانتیمتر باشد  به آن لامینه و به نمای چند لامینه ، لامینیشن می گویند . لایه ها را از نگاه ضخامت به چند دسته تقسیم بندی می کنند :

اگر ضخامت لایه بین ۱ تا ۳سانتیمتر باشد به آن خیلی نازک لایه (Very thin bed) گویند .

اگر ضخامت لایه بین ۳تا ۱۰  سانتیمتر باشد به آن نازک لایه (thin bed) گویند .

اگر ضخامت لایه بین ۱۰تا ۳۰سانتیمتر باشد به آن متوسط لایه (Medium bed) گویند .

اگر ضخامت لایه بین ۳۰تا ۱۰۰ سانتیمتر باشد به آن ضخیم لایه(Thick bed) گویند.

اگرضخامت لایه از۱۰۰ سانتیمتربیشترباشد به آن خیلی ضخیم لایه(VeryThick bed) یا توده ای(Massive) گویند.

همچنین همانطور که گفته شد به ضخامت کمتر از 1 سانتیمتر لامینه گویند . لامینه نیز خود به دو دسته تقسیم می شود :

اگر ضخامت لامینه بین 1 تا 3/0 سانتیمتر باشد به آن لامینه ای شده( (Laminatedگویند.

اگر ضخامت لامینه کمتر از3/0 سانتیمتر باشد به آن خیلی نازک لامینه ای شده (Very thin laminated) گویند .

لایه های های رسوبی از نظر شکل هندسی ممکن است مسطح ، عدسی و یا موجی شکل باشند.

ب) موج نقش ها)Ripple markes):

ریپل مارک ها ساختمان های موجی شکل هستند که در اثر حرکت آب یا باد بر روی سطوحی با دانه هایی در حد سیلت درشت تا ماسه ی ریز تشکیل میگردند .

از این اشکال می توان برای تشخیص بالا و پایین لایه ها ، جهت جریان قدیمه و همچنین تشخیص میزان انرزی محیط در زمان تشکیل استفاده کرد. برای تعیین میزان انرزی محیط از ضریبی به نام اندیس ریپلی استفاده می شود که به صورت نسبت طول موج(L) به ارتفاع موج (H) بیان می شود.                                                  L/H: اندیس ریپلی

نکاتی در مورد این اندیس :

ا) این اندیس ما بین 1 تا 22 در تغییر می باشد.

2) این اندیس با انرژی محیط نسبت عکس دارد به طوری که هر چه این نسبت بزرگتر باشد محیط کم انرژی تر است وهرچه کوچکتر باشد نشانه محیط پرانرژی است. 

3) اندیس ریپلی  ریپل های جریانی (به علّت انرژی بالا) دارای مقدار پایینی بوده به طوری که اندیس ریپلی برای  ریپل های  جر یانی محیط های رود خانه ای  برابر 1 می باشد. (اندیس ریپلی برای ریپل های جریانی مابین 1 تا 13 در تغییر است) .

4) اندیس ریپلی  ریپل های موجی (به علّت انرژی پایین) دارای مقدار بالایی بوده و اندازه ی آن برای ریپل های موجی مابین 8 تا 22 در تغییر است) 

5) بیشترین مقدار این اندیس( کم انرژی ترین محیط)، محیط مربوط به حوضه های داخل قاره ای مناطق خشک دور از کوهستان است.

معمولا ریپل ها به دو صورت دیده می شوند :

1) ریپل های جریانی(Current ripples):

اشکال مهاجرتی هستند که حاصل جریان های یک طرفه بوده و سه قسمت در آن ها قابل تشخیص است:

اول قسمتی که دارای شیب ملایم (Stoss-side ) است ودر خلاف جهت جریان قرار دارد  دوم قسمتی است دارای شیب تند (Lee – side) بوده و در جهت جریان قرار می گیرد و سوم خط الراس (Crest)آن  می باشد.

که بر اساس تفاوت در خط الراس ، آنها را به چند نوع تقسیم می کنند که از آن جمله می شود انواع زیر را نام برد  :

  نوع مستقیم

نوع پیچیده

نوع زنجیره ای

نوع  زبانه ای

مکانیسم تشکیل این ریپل مارکها بدین صورت می باشد که در اثر حرکت امواج آب یا باد از یک جهت رسوب از قسمت با شیب ملایم به قسمت با خط الراس ریپل و ریزش آن بطرف پایین در قسمت پر شیب مهاجرت می کند این نوع حرکت رسوبات باعث مهاجرت و حرکت ریپل ها می شود بطوری که خود باعث تشکیل ساختمان دیگری بنام  طبقه بندی مورب می شود. 

 اشکال  هندسی ریپل ها اتباط خیلی نزدیکی با نوع طبقه بندی که در حال حرکت ایجاد می کند  بطوری که دو نوع اصلی از چینه بندی مورب بر حسب اینکه نوع ریپل  بوجود آورنده آن دارای خط الراس مستقیم بوده یا دارای انحنا ، به وجود می آیند مثلا طبقه بندی های مورب مسطح توسط ریپل های جریانی مستقیم و طبقه بندی مورب تراف توسط آنهایی که دارای خط الراس با انحنا هستند تشکیل می شوند .

ریپل  مستقیم (کراس بدینگ نوع مسطح)

ریپل انحنا دار (کراس بدینگ نوع تراف)

از محیطهای رسوبی ریپل های جریانی می شود به محیط های  رود خانه ای بادی و گاه به محیط های جذر مدی اشاره کرد .

2) ریپل موجی (Wave ripples):

یا ریپل های ساحلی اشکال موجی شکل هستند که برجستگی های نوک تیز و فرورفتگی های پهن دارند برای تشکیل این نوع از ریپل ها یک جریان رفت و برگشت لازم است (مانند حرکت امواج)در اثرحرکت رفت به سمت خشکی ریپل های نوع جریانی تشکیل می شود در اثر برگشت به سمت دریا قسمتی از ریپل ها فرسایش می یابد و ذرات درشت نیز در پشت ریپل ها  برجا می ماند به این ترتیب شکل ریپل موجی تکمیل می شود به طوری که در قسمت سمت خشکی ذرات درشت و در قسمت سمت دریا ذرات ریز تر و دارای لامینیشن می باشد در صورتی که در سمت خشکی فاقدلامینیشن می باشد .این نوع  از ریپل ها همانطور که  بیان شد در مکان ها یی که حرکت آب رفت و برگشت باشد به وجود می آید مانند  ساحل دریا همچنین با استفاده از این اشکال می شود علاوه بر این تشخیص بالاو پایین لایه جهت جریان را تا حدودی تشخیص داد . 

* ریپل های تدخلی(Interference ripple):

این نوع از ریپل نوع خاصی از ریپل ها می باشد که در اثر برخورد دو جریان مخالف هم به وجود می آید نوع طبقه بندی موربی که از این نوع ریپل به وجود می آید با یکدیگر دارای اختلاف 90 درجه ای هستند

نکات :

1) همیشه ریپل مارک ها دارای کراس لامینیشن و کست های(Ripple casts )آن ها فاقد کراس لامینیشن می باشند . (اساسی ترین فرق مابین ریپل مارک و ریپل کست)

2) به ریپل های جریانی ، ریپل های نامتقارنripple )  Asymmetrical)و به ریپل های موجی ، ریپل های متقارنripple )  symmetrical)نیز می گویند.

3) ریپل ما رکهای جریانی همانطور که بیان شد بر اساس تفاوت در خط الراس  به چند دسته تقسیم می شوند که این تفاوت در مورفولوژی(خط الراس) به دلیل تغییر در سر عت جر یان است بنابراین در ابتدا که سرعت جریان کم است ، ریپل های مستقیم تشکیل می شوند سپس با افزایش سرعت جریان به ریپل های پیچیده ،زنجیره ای وزبانه ای و... تبدیل می شوند.

 

 

 

 

ساخت های بعد از رسوب گذاری: 

این گروه از ساختمان ها  شامل تعدادی از ساخت ها می شود که یا بلافاصله بعد از رسوبگذاری (دیاژنز زود رس) یا بعد از گذشت مدت زمان طولانی (دیاژنز تاخیری) ایجاد می شوند . پس ساختهای این گروه را در 2 دسته مطالعه می کنیم( البته برای تعین مرز این دو گروه نیز خود ایراداتی وارد است که در تفسیر هر ساخت از آنها صحبت خواهیم کرد). دسته ی اول شامل ساختهای ترک های گلی(Mudcracks) ،آثار قطرات باران (Rain spots) ، سودومورفهای ژیپس ، طبقه بندی پیچیده (Convolute bedding) ، ساختمان های لغزشی(Sluming) ،  ژئوپتال (Geopetal) ودسته دوم  شامل ساختهای قالب های وزنی(Load casts) ، استیلولیت (Stylolite) ، ندولها (Nodules)، ژئود (Geode) ، کنکرسیون ها (Concretions)

الف) ساختمانها ی بلا فاصله بعد از رسوبگذاری(دیاژنززود رس)

ترک های گلی(Mudcracks):

ذرات دانه ریز( رسی ) پس از رسوب گذاری دارای مقدار زیادی آب در خلل و فرج می باشند چنانچه این رسوبات از آب خاج شوند  و در معرض هوا قرار گیرند ، رفته رفته آب خود را از دست می دهند ، حال در اثرانقباض و کشش درسطح این رسوبات ، ترک های ایجاد می گردد که به نام ترک های خشک شده بر اثر تابش آفتاب ، یا ترک های آفتابی (Disicationcrockor sun crack ) گفته می شود .

این ترک ها در مقطع عرضی به شکل  V هستند و همچنین موجب می شوند سطح رسوبات به قطعات چند  وجهی تقسیم گردند. اما این اشکال همیشه اینچنین نمایان نمی شوند بلکه بیشتر به صورت بر آمدگی های چند ضلعی  در زیر لایه بالایی دیده می شود

بنابراین برای اینکه این ساخت باقی بماند باید درست بعد از خشک شدگی یک لایه از رسوب ماسه یا سیلت درشت روی رسوبات خشک شده(ترکهای گلی) قرار گیردتا آثارترک(قالب ترک) در زیر این لایه ( لایه بالایی) باقی بماند .  ( درست همانند تشکیل فلوت کست)

این اشکال در محیطهای آرام دور از کوهستان با بارندگی متناوب و تبخیر شدید همچنین پهنه های جزر مدی فراوان یافت می شوند.

 

 عرض این ترک ها به طرف عمق کاهش می یابد ودر جاییکه تبخیر شدید باشد عمق و پهنی ترکها زیاد تر می شود .

همچنین از این اشکال می شود در تعیین با لا و پایین لایه هاو محیط رسوبی گذشته استفاده نمود.

ترک سین آرسیس(Syneresis crack):

ممکن است ترک ها حتی در زیر آب بدون اینکه در معرض هوا قرار گیرند تشکیل گردند. ترک ها ی سین آرسیس ممکن است به دو دلیل تشکیل گردند : 1) بر اثر از دست دادن آب موجود در رسوبات رسی (کاهش حجم در برخی از کانی های رسی) : می دانیم دانه های رسی در PH مابین 6/8 تا 7/5 در آب پراکنده و در PH قلیایی (نمک بالا) فلوکوله (جمع) می شوند 2) تغییرات دجه شوری این ترک ها به مراتب از تر کهای گلی که بر اثر خشک شدگی در معرض هوا تشکیل شده اند کوچکتر بوده ودر برش عرضی  Vشکل نمی باشند.

آثار قطرات باران (Rain spots) :

فرو رفتگی حاصل از ضربات قطرات باران را آثار قطران باران گویند و معمولا بصورت قالب بر جستگی های کوچک در زیر لایه بالای دیده می شوند

این اشکال فقط در رسوبات سیلت و رس تشکیل می شوند ودرمحیط قاره ای (مناطق خشک ونیمه خشک) و ساحلی که بارندگی به صورت گذراست تشکیل می گردند (زیرااگر بارندگی دائمی باشد این آثار شسته می شوند )  مناسب ترین لایه ای که اثر قطرات باران می تواند حفظ شود لایه است که در آن ترک گلی ایجاد شده باشد( والبته باید مرطوب باشد تا بتواند ضربه قطره آب یا تگرگ اثر گذار باشد) به همین دلیل است که معمولا اثر قطرات باران در کنار ترکهای گلی یافت می شود .

سودومورفهای ژیپس:

سودومورفهای ژیپس(اشکال کاذب ژیپس ) یا کلسیت بعد از ژیپس : یک سری اشکال لوزی یا عدسی شکل از جنس کلیست می باشند که در داخل رخساره ی آهک ریز دانه دیده می شوند.    

دریا ها وپلایا هایی که رسوب گذاری اشباعی (شیمیایی) آهک را دارند ممکن است به علت تبخیر شدید بطور موضعی تک بلور هایی از سولفاتهاو زیپس تشکیل دهند لوزی های ژیپس ممکن است به صورت لوزی باقی بماند یا در اثر اندکی دیاژنز به صورت عدسی هایی تبدیل شوند  و چون ژیپس ناپایدار است ممکن است بوسیله ی کلسیت جانشین شود .

با دیدن این ساخت می توان گفت محیط سبخای تبخیری با شوری نه چندان زیاد بوده ( چون اگر محیط شورتر باشد سولفات ها تشکیل می شدند). این ساخت نشاندهنده ی ساحل تبخیری دریا می باشد و به ندرت در سبخای قاره ای دیده می شود .

طبقات فلاسر ، موجی و عدسی شکل(Fiaser Wavy and Lenticular bedding )

الف) طبقات فلاسر: عبارت از یک سری عدسی های گلی که مابین رسوبات ماسه ای به دام افتاده باشند . مکانیسم تشکیل این نوع از ساخت بدین صورت می باشد که ابتدا زمانی که انرژی محیط زیاد است ذرات دانه درشت ماسه به صورت ریپل مارک  رسوب گذاری می کنند سپس در اثر کاهش انرژی ، رسوبات گلی  روی ریپل مارک ها ته نشست می کنند . چنانچه دوباره انرژی آب دوباره زیاد شود قسمت اعظم گلها شسته شده و قسمت اندکی از آن در قسمت فرو رفتگی ها یا گاهاَ برآمدگی ریپل بر جا می ماند.با ادامه رسوب گذاری دوباره ی ماسه رسوبات گلی به صورت عدسی گلی مابین رسوبات ماسه ای نمایان می شود.  این اشکال خاص محیط های جزر و مدی می باشند و در مناطق پرانرژی فقط گاهی اوقات با کاهش انرژی دیده می شوند.

ب) طبقات عدسی شکل: به یک سری لایه بندی مورب عدسی شکل ماسه ای که در داخل رسوبات مدفون شده باشند طبقات عدسی شکل می گویند که در اثر مدفون شدن ریپل مارک های ناقص در رسوبات گلی بو جود می آیند و نشان دهنده ی محیط با انرژی کم و فقط گاهی زیاد می باشند.

 ج) طبقات موجی شکل: حد واسط بین دو حالت قبلی را که یک لایه ماسه ای و یک لایه رسوب دانه ریز(گل) به صورت متناوب و موجی قرارگرفته باشند طبقات موجی می گویند که نشان از نوسان در انرژی آب می باشد .( یعنی انرژی محیط به طور متناوب  کم یا زیاد می شود ).

 

 

 دانه بندی تدریجی((Graded bedding

به تغییر اندازه عمومی دانه ها در ضخامت یک لایه که ممکن است به سمت بالا ریز یا درشت شود دانه بندی تدریجی گویند

 

با توجه به تعریف دو نوع دانه بندی تدریجی وجود دارد:

الف)دانه بندی تدریجی نرمال (Normal grading):

در این نوع دانه بندی اندازه ی دانه ها به طرف بالا ریز تر می شود و نسبت به نوع دیگر دانه بندی فراوان تر بوده بطوری که زمین شناسان در صورت برخورد به لایه ای که دانه بندی آن از پایین به بالا درشت شونده باشد آن لایه را بر گشته در نظر می گیرند.

این نوع دانه بندی در اثر رسوب گذاری در طی کاهش سرعت جر یان تشکیل می گردد که مهمترین محیطی که منجر به تشکیل دانه بندی نرمال می گردد تور بیدایت ( بخش Aاز توالی بوما) می باشد .

 

همچنین این اشکال علاوه بر مناطق عمیق دریا در دشت های سیلابی رودخانه ها نیز در اثر کاهش سرعت جریان تشکیل می گردند

 

ب) دانه بندی تدریجی معکوس(Revers grading):

در این نوع دانه بندی اندازه دانه ها  در یک لایه به طرف بالا افزایش می یابد البته این نوع از دانه بندی متداول نیست . ازجمله محیط ها ی تشکیل دهنده ی این نوع از دانه بندی ها می توان به دانه بندی تدریجی  معکوس درقائده ی جریان های تور بیداته با چگالی با لا و برخی از رسوبات ولکانی لاستیکی اشاره کرد.

طبقه بندی مورب (Cross bedding):

یکی از فراوانترین ساخت های رسوبی در طبیعت ، طبقه بندی مورب یا کراس بدینگ می باشد که عبارت از : لایه یا لامینه هایی که به صورت مورب یا یک زاویه ای نسبت به طبقات اصلی قرار می گیرند.

به طور کلی این ساخت بیشتر در رسوبات سیلتی و ماسه ای تشکیل می شود ولی ممکن است در رسوبات دانه درشت گراولی نیز دیده شود

و اما محیط های رسوبی این ساخت ها متنوع می باشد که از آن جمله می توان به محیط های رودخانه ای ، دلتایی ، بادی و دریایی اشاره کرد . از این ساخت می شود علاوه بر تعیین بالا و پایین لایه ،جهت جریان را نیز مشخص کرد .

دو نوع اصلی از طبقه بندی مورب:

الف) طبقه بندی مورب مسطح(Planar) :

در این نوع طبقه بندی سطوح فوقانی و تحتانی یک سری طبقه بندی به صورت مسطح دیده می شود حال اگر دو سطح بالا و پایین با هم موازی باشند آن را طبقه بندی مورب تابولار (Tabular) می نامند .( شکل الف)حال اگر دو سطح بالا و پایین با هم غیر موازی باشند آن را طبقه بندی مورب تیغه ای شکل یا گوه ای شکل (Wedge-shaped) می گویند

ب) طبقه بندی عدسی شکل یا تراف(Trough):

در این نوع از طبقه بندی سطح تحتانی یک سری به صورت عدسی می باشد.

علاوه بر دو نوع اصلی  طبقه بندی مورب که ذکر شد چند نوع طبقه بندی مورب دیگر نیز وجود دارد که عبارت از:

طبقه بندی مورب در هم (Herningbone):

نوعی طبقه بندی مورب می باشد که که جهت شیب در دو لایه مورب مخالف یکدیگر بوده و زمانی به وجود می آیند که جریان های جزر مدی به صورت دو قطبی عمل کنند به عنوان مثال ریپل هایی که در اثر با لا آمدن آب در سواحل تشکیل می شوند کراس بدینگ هایی را تشکیل می دهند . در اثر جریان جزر ریپل ها در جهت عکس حرکت کرده و روی کراس های جریان رفت ، کراس های جدید در جهت مخالف تشکیل می دهند. بدین صورت کراس بدینگی تشکیل می گردد که از آن تحت عنوان طبقه بندی مورب درهم نام می برند

 

چینه بندی مورب پشته ای (Hummocy cross stratification )

یک نوع چینه بندی که اخیرا به آن توجه شده چینه بندی مورب پشته ای (HCS) می باشد که در داخل رسوبات ماسه سنگی و سیلتستونی رخساره ی ساحل قدیمی به مقدار زیاد گزارش شده و چنین به نظر می رسد که در شرایط طوفانی دریا توسط امواج در سواحل تشکیل شده اند .( تصویر (2)این امر را تایید می کند)

 

چینه بندی مورب پشته ای( با توجه به اینکه در رسوبات ماسه سنگی و سیلتستونی دیده می شوند می شود نتیجه گرفت در نزدیک ساحل تشکیل شده اند و با توجه به اینکه دررسوبات توفانی(Storm bed)دیده می شوندپس باید در شرایط توفانی شکل گرفته باشند

لامیناسیون مورب ریپلی رو رانده(Climbing Ripple Cross- Lamination)

این نوع لامیناسیون مورب زمانی تشکیل می شودکه در اثر افزایش سرعت رسوبگذاری علاوه بر رسوبگذاری در سمت با شیب زیاد ، رسوبگذاری در ناحیه با شیب کم هم انجام گیرد . (برخلاف ریپل های معمولی که رسوبگذاری فقط در سمت شیب زیاد انجام می گرفت) بدین صورت ریپل ها به یک سمت رشد می کنند

نکات:

1) هر گاه ضخامت سری مورب کمتر از 6 سانتیمتر باشد به آن کراس لامینیشن(Cross lamination) گویند.

2) بهترین محیط ها برای تشکیل این اشکال هماتطور که بیان شده محیط های رودخانه ای ، دلتایی ، بادی و دریایی  می باشد اگر بخواهیم دقیق تر محیط تشکیل انواع کراس بدینگ ها را مورد مطالعه قرار دهیم می توان چنین گفت که: 

نوع پلانار بیشتر در قسمت های بالا دست رودخانه، دلتا و یا در تپه های ساحلی و نوع تراف در رود خانه های پایین دست ، بادی و یا دلتای در یاچه ای تشکیل می گردند.

 با توجه به این محیط ها می شود گفت کراس بدینگ ها در محیط های پر انرژی و جهت دار تشکیل می گردند .

3) کراس بدینگها همانطور که ملاحظه می شود دارای اندازه های متفاوتی هستند ، از چند سانتیمتر تا چند صد متر.  کراس بدینگ های خیلی بزرگ می توانند در 3 محیط تشکیل شوند : 

الف ) محیط های بادی  

ب)  در دلتای دریاچه ای مناطق کوهستانی که به این دلتا ، دلتای مخروطی یا دلتای گیلبرت نیز می گویند .

ج) در حا شیه رود خانه های مئاندر ، که به این نوع کراس بدینگ ،کراس بدینگ اپسیلون می گویند .

این نوع خاص از کراس بدینگ ها در اثر رسوب گذاری در قسمت محدب و کم انرژی رودخانه مئاندر(Point bar) تشکیل می گردند. علت خاص بودن این کراس بدینگ این است که : در کراس بدینگ های معمولی جهت لا یه های مورب در جهت جریان می باشد ولی جهت لایه های مورب در کراس بدینگ های نوع اپسیلون عمود بر جهت جر یان است.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید