رودیست

رودیست ها گروهی از دو کفه ای های ریف ساز می باشند که از ژوراسیک پسین تا کرتاسه پیشین در آب های گرم و کم عمق عرض های پایین جغرافیایی زندگی می کردند و در مرز کرتاسه - ترشیر به طور کامل منقرض شدند. رودیست ها در ظاهر شباهتی به دو کفه ای ها نداشته و دارای صدف های بزرگ و قیفی شکلی بوده اند. برخلاف دو کفه ای ها یکی یا هر دو کفه آنها پیچ خورده بودند که امکان رشد صدف در طول حواشی مانتل را ممکن می ساخت و در نتیجه صدف های طویل و کشیده ای را به وجود می آورند. در ایران در سازند تاربور رودیست ها به خوبی نمایان هستند.رودیستریف رودیستیریف رودیست

/ 1 نظر / 179 بازدید