فلوتستون

Floatstone

اجزای اولیه در حین رسوبگذاری دارای اتصال اورگانیکی نیستند، و در آن، دانه ها بیشتر از  %10 بزرگتر از 2 میلی متر بوده و در آن ماتریکس فراوان است- منظور اینکه بصورت گل افزون مشاهده و دانه ها در ماتریکس شناورند. ( نامگذاری سنگ های کربناته، امبری و کلوان 1971).

فلوتستون

 A) Bryozoan's floatstone without sculpture. B) Brayozoa floatstone with delicate sculpture

فلوتستون

Floatstone con Offneria.sp. e Precaprina sp.

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید