عشق

بگذار عشق پرستش تو باشد
عشق یک ضرورت است
تنها غذای روح
جسم با غذا دوام می یابد
و روح تنها با عشق زنده می ماند.....
عشق غذای روح و سر آغاز هر آن چیزی است که عظیم است...
...عشق دروازۀ ملکوت است
(اوشو)

/ 1 نظر / 16 بازدید
راحیل

__________ عشق یعنی :__________ عشق یعنی عشق زیبای خدا راه خود روسوی حق راه وفا عشق یعنی یاری ودلدادگی یاوری بر مردمی, در سادگی شاه خوبان باش وبر دنیا امیر دست محرومان دنیا را بگیر عشق یعنی ازخودم بیرون شدن در ره و راه خدا مجنون شدن عشق یعنی« پای» همراهی شدن در رهی در« یاوری» راهی شدن عشق یعنی دل سپردن با وجود روح خود را بر خدا ,هردم سجود مهربان قلبی به تن, عقلی سلیم عشق یعنی دستگیری از یتیم در ید قدرت گرفتن دهر را تا که مهرت پرکند این شهر را عشق یعنی یاد زیبای خدا تا ببینی« او »چه میخواهد زما[چشمک]