بزرگی علی

روزها شیر نمی نالد.

در برابر نگاه روبهان، گرگها، شیر نمی نالد

سکوت و وقار و عظمت خویش را حفظ می کند

اما ...، تنها در شبهاست که شیر می گرید ، در شب می گرید و تنهایی ...

دردی که چنان روح بزرگی را به ناله در آورده است تنهایی است که ما آنرا نمی شناسیم

که باید این درد را بشناسیم نه آن درد را ...

که علی درد شمشیر را احساس نمی کند، و ما درد علی را ...

/ 1 نظر / 11 بازدید

واقعا کتبی دکتری قبول شدی ؟افرین می بینم بچه مثبت شدی.