اگر عشق نبود

اگر...
اگر دروغ رنگ داشت هر روز شاید ده ها رنگین کمان از دهان ما نطفه می بست،
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود.

اگر عشق ارتفاع داشت من زمین را زیر پای خود داشتم و تو هیچ گاه عزم صعود نمی کردی،
آنگاه شاید پرچم کهربایی مرا در قله ها به تمسخر می گرفتی.

اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که گامی بردارد.

اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم، همه وسعت دنیا یک خانه می شد،
و تمام محتوای سفره سهم همه بود
و هیچ کس در پشت هیچ ناکجایی پنهان نمی شد.

اگر خواب حقیقت داشت، همیشه با تو در آن ساحل سبز لبریز از ناباوری بودم.

اگر همه سکه داشتند، دلها سکه را بیش از خدا نمی پرستیدند
و یکنفر کنار خیابان خواب گندم نمی دید
تا دیگری از سر جوانمردی بی ارزش ترین سکه اش را نثار او کند.

اگر مرگ نبود زندگی بی ارزش ترین کالا بود، زیبایی نبود، خوبی هم شاید.

اگر عشق نبود به کدامین بهانه می خندیدیم و می گریستیم؟
کدام لحظه ناب را اندیشه می کردیم؟
چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟
آری بیگمان پیش تر از اینها مرده بودیم، اگر عشق نبود.
                             
                                          دکتر علی شریعتی
/ 1 نظر / 15 بازدید
راحیل

زیباست