چینه شناسی پالئوزوئیک ایران

 1. در این بخش اطلاعاتی از سازندهای رسمی دوران پالئوزوئیک به تفکیک هر دوره که در زیر به آن اشاره شده است را می توان مشاهده نمود

  دوران پالئوزوئیک : چینه شناسی کامبرین ، چینه  شناسی اردوویسین، چینه شناسی سیلورین ، چینه شناسی دوونین چینه شناسی  ،کربونیفر، چینه شناسی پرمین

  به طور کلی در این دوره تدریجا به مساحت قاره ها در اطراف هسته های  پرکامبرین افزوده گردیده است. پیدایش رشته جبال حاصل از کوهزایی کالدونین و  همچنین رشته جبال حاصل از کوهزایی هرسینین چون زمینهای اروپای میانی اورال  و آلتائید از این مقوله است . از نظر تغییرات آب و هوایی شواهد و آثاری از  دوره های مختلف یخبندان به دست آمده است.
  رسوب گذاری دوران اول در ایران با رخساره های تبخیری و قاره ای مانند نمک  ،ژیپسدولومیت ،سیلتستون ،ماسه سنگ قرمز آغاز می شود که توسط افق کوارتزیتی  سفید رنگ به ضخامت 50 متر ادامه می یابد . لایه هایی از دولومیت شیل آهگ  آهگ دولومیتی با فسیل های بازوپایان تریلوبیت در کامبرین میانی تا بالایی  این واحد ماسه سنگی را می پوشاند نبود رسوبات اردوویسین سیلورین دوونین   زیرین در بیشتر مناطق ایران مشاهده می شود . بنابراین رسوبات ماسه سنگی  کوارتزیتی آهگی و دولومیتی دوونین میانی بالایی با ناپیوستگی فرسایشی روی  رسوبات کامبرین اردوویسین قرار می گیرد .رسوبات کربونیفر در برخی نقاط  ایران از جمله طبس البرز شرقی احتمالا  به طور کامل وجود دارد ولی یک دوره  خشکی زایی در کربونیفر بالایی در بخش مهمی از ایران حکمفرما است .رخساره  های پرمین در نواحی مرکزی و شمالی ایران بیشتر با کنگلومرا ماسه سنگ قرمز  شروع و در پی آن آهک های مارنی فوزولین دار در پرمین میانی پدیدار می شوند  پس از آن یک افق بوکسیتی ،لاتریتی و آهک های مارنی دریایی پرمین بالایی را  فرا می گیرد.

   

  چینه شناسی کامبرین ایران

  نام سازند: سلطانیه
  محل مقطع تیپ: کوه های سلطانیه
  مختصات جغرافیایی : طول  91/48        عرض    18/36
  توصیف سازند: 1160 متر دولومیت زیرین و شیل زیرین (بخش 1و2) دارای فسیل  آکریتارک و Chuaria circularis متعلق به پرکامبرین بالائی و بخش های 3و 4و 5  شامل دولومیت میانی، شیل بالایی با تریلوبیت های Eoredlichia و  Ellipsocephalidae که به کامبرین آغازی تعلق دارند.
  مرز زیرین: سازند بایندر
  مرز بالایی: سازند باروت
  سن سازند: پرکامبرین پایانی تا کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: باروت
  محل مقطع تیپ: دهکده باروت
  مختصات جغرافیایی : طول 28/48        عرض   55/36
  توصیف سازند: 714 متر شیلهای رسی-سیلتی و ماسه ای میکادار با میان لایه هایی از دولومیت و آهک.
  مرز زیرین: سازند سلطانیه
  مرز بالایی: سازند زاگون
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

   نام سازند: زاگون
  محل مقطع تیپ: دهکده زاگون – شمال شرق تهران
  مختصات جغرافیایی : طول  56/51        عرض   96/35
  توصیف سازند: 453 متر شیلهای دانه ریز سیلتی و ماسه سنگهای دانه ریز میکادار به رنگ قرمز همراه با شیل های سبز و بنفش.
  مرز زیرین: سازند باروت
  مرز بالایی: ماسه سنگهای لالون
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: لالون
  محل مقطع تیپ: دهکده لالون – شمال تهران
  مختصات جغرافیایی : طول  56/51        عرض   96/35
  توصیف سازند: 582 متر ماسه سنگهای آرکوزی با سیمان سیلیسی و چینه بندی  متقاطع با آثار کمی از رد پای تریلوبیت ها (Curziana)، در رأس سازند، افقی  از کوارتزیت سفیدرنگ (Top Quartzite) مشاهده می شود که افق شاخصی برای  کامبرین ایران است. برخی زمین شناسان، این افق کوارتزیت سفید را قاعده  سازند میلا در نظر می گیرند.
  مرز زیرین: سازند زاگون
  مرز بالایی: سازند میلا
  سن سازند: کامبرین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: هرمز
  محل مقطع تیپ: جزیره هرمز – خلیج فارس
  مختصات جغرافیایی : طول  43/56        عرض   08/27
  توصیف سازند: نمک، ژیپس، آهک های سیاه ورقه ای، دولومیت های چرت دار، ماسه  سنگ های قرمز، شیل های گوناگون و سنگهای آذرین (دولریت، بازالت، ریولیت،  کراتوفیر، تراکیت و غیره).
  مرز زیرین: ؟
  مرز بالایی: ؟
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: سازند زردکوه
  محل مقطع تیپ: چال شه – کوه دینا و زردکوه بختیاری
  مختصات جغرافیایی : طول  93/49        عرض   45/32
  توصیف سازند: 1- 112 متر شیل قرمز و لایه های دولومیتی و ماسه سنگ ( معادل سازند باروت)
  2- 283 متر ماسه های ورقه ای ازغوانی (معادل زاگون)
  3- 290 متر ماسه سنگ قرمز و کوارتزیت سفید (Top Quartzite) که با سازند لالون مطابقت دارد.
  4- 171 متر آهک های تیره و زردرنگ که دارای میان لایه های شیلی تریلوبیت دار است و معادل سازند میلا است.
  مرز زیرین: ؟
  مرز بالایی: رسوبات دونین – پرمین (سازند فراقون) با دگرشیبی
  سن سازند: کامبرین زیرین – کامبرین بالایی
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: ریزو
  محل مقطع تیپ: دهکده ریزو – شمال غرب کرمان
  مختصات جغرافیایی : طول  30/56        عرض   41/31
  توصیف سازند: دولومیت، شیل، ماسه سنگ های شیلی و حدود 100 متر سنگ های آتشفشانی و توف.
  مرز زیرین: سازند مراد به صورت گسله
  مرز بالایی: سازند دزو
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: راور (دزو)
  محل مقطع تیپ: راور – شمال کرمان
  مختصات جغرافیایی : طول  91/56        عرض   11/31
  توصیف سازند: نمک، ژیپس، دولومیت با چرت های فراوان، آهک های تیره، آهک های  آبی تا خاکستری نازک لایه، شیل و آهک های مرمری (ضخامت حدود چندصد متر).
  مرز زیرین: ؟
  مرز بالایی: سازند داهو (ماسه سنگ قرمز) در لکرکوه
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: داهو
  محل مقطع تیپ: دهکده داهو – شمال غرب کرمان
  مختصات جغرافیایی :
  توصیف سازند: 400 متر ماسه سنگ های قرمز رنگ فاقد فسیل – معادل ماسه سنگ های لالون در البرز.
  مرز زیرین: سازند دزو ( با همشیبی)
  مرز بالایی: آهک های تریلوبیت دار پایان کامبرین آغازی
  سن سازند: کامبرین آغازی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: کالشانه
  محل مقطع تیپ: دهکده کالشانه – شمال طبس
  مختصات جغرافیایی : طول  86/56        عرض 11/34
  توصیف سازند: حدود 1000 متر سنگ های ولکانیک قلیایی، دولومیت سیاه و خاکستری، آهک های سیاه، شیل و ژیپس.
  مرز زیرین: ماسه سنگ لالون (سازند داهو)
  مرز بالایی: سازند درینجال
  سن سازند: اواخر کامبرین زیرین – کامبرین میانی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: درینجال
  محل مقطع تیپ: دهکده درینجال – شمال غرب شیرگشت
  مختصات جغرافیایی : طول 81/56        عرض 16/34
  توصیف سازند: 832 متر آهک های نازک لایه و میان لایه های مارنی و آهک های ماسه ای است که دارای فسیل تریلوبیت و براکیوپودا است.
  مرز زیرین: سازند کالشانه (به طور همشیب)
  مرز بالایی: سازند شیرگشت
  سن سازند: کامبرین بالایی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   

  چینه شناسی اردوویسین ایران

  نام سازند: میلا
  محل مقطع تیپ: میلاکوه – غرب دامغان
  مختصات جغرافیایی : طول 73/53     عرض 98/35
  توصیف سازند: 585 متر و از 5 بخش تشکیل شده است، که از پایین به بالا شامل :  1- دولومیت، مارن، شیل  2- آهک متبلور تریلوبیت دار  3- آهک، مارن و  سیلتستون براکیوپودا و تریلوبیت دار  4- سیلتستون، ماسه سنگ، آهک گلوکونی  دار و مارن با فسیل تریلوبیت  5- شیل، ماسه سنگ و آهک نازک لایه و  کوارتزیت.
  مرز زیرین: ماسه سنگ لالون
  مرز بالایی: سازند جیرود با ناپیوستگی فرسایشی
  سن سازند: کامبرین میانی تا اردویسین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: لشکرک
  محل مقطع تیپ: در دامنه علم کوه
  مختصات جغرافیایی : طول 93/58          عرض 33/36
  توصیف سازند: 175 متر شیل، ماسه سنگ و دولومیت در قاعده که به آهک های  نودولار قرمز و مارن تریلوبیت و براکیوپوددار رسیده و ماسه سنگ با لایه  هایی از آهک است.
  مرز زیرین: کوارتزیت رأسی ماسه سنگ لالون، با ناپیوستگی فرسایشی
  مرز بالایی: آهک مبارک با ناپیوستگی فرسایشی
  سن سازند: اردویسین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: کوه سورمه
  محل مقطع تیپ: در کوه سورمه
  مختصات جغرافیایی :
  توصیف سازند: حدود 65 متر شیل های سیلتی میکادار سبز تا خاکستری همراه با ماسه سنگهای میکادار با فسیل گراپتولیت.
  مرز زیرین: ؟
  مرز بالایی: ماسه سنگ های دونین
  سن سازند: اردویسین
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: شیرگشت
  محل مقطع تیپ: دهکده شیرگشت – شمال طبس
  مختصات جغرافیایی : طول 78/56           عرض 10/34
  توصیف سازند: حدود 1250 متر آهک های نودولار با میان لایه های مارن در قسمت  قاعده که لایه های سیلتستون و شیل با میان لایه هایی از آهک ماسه ای فسیل  دار (براکیوپودا و سفالوپودا و تریلوبیت) را در پی دارد.
  مرز زیرین: سازند درینجال
  مرز بالایی: سازند نیور
  سن سازند: اردویسین زیرین – میانی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   

  چینه شناسی سیلورین ایران

  نام سازند: کوه فراقون
  محل مقطع تیپ: کوه گهکم و فراقون شمال بندرعباس
  مختصات جغرافیایی : طول 33/56            عرض 86/27
  توصیف سازند: 685 متر شیل های خاکستری تیره میکادار که به طور متناوب با  ماسه سنگ قرار دارند با فسیل های گراپتولیت Monograptus، Diplograptus،  Climacograptus.
  مرز زیرین: رسوبات اردویسین با ناپیوستگی فرسایشی
  مرز بالایی: ماسه سنگ دونین (سازند فراقون) با دگرشیبی
  سن سازند: سیلورین
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: نیور
  محل مقطع تیپ: دهکده نیور – جنوب شرق ازبک کوه
  مختصات جغرافیایی : طول 78/56           عرض 08/34
  توصیف سازند: 446 متر آهک های مرجانی با میان لایه هایی از دولومیت که روی  بخش دولومیتی ضخیم قاعده مقطع قرار گرفته است. این آهک ها دارای مرجان،  براکیوپودا و تریلوبیت و همچنین کنودونت هستند.
  مرز زیرین: سازند شیرگشت
  مرز بالایی: سازند پادها
  سن سازند: سیلورین
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   

    چینه شناسی دوونین  ایران

  نام سازند: جیرود
  محل مقطع تیپ: دهکده جیرود – شمال شرق تهران
  مختصات جغرافیایی : طول 46/51         عرض 98/35
  توصیف سازند: بخش A: (قاعده مقطع) 230 متر ماسه سنگ، شیل، آهک هایی ماسه ای  فسیل دار و لایه های فسفات، که زیر ماسه سنگهای با آثار گیاهی قرار دارد و  بالاخره 150 متر گدازه بازالتی با ماسه سنگ و آهک فسیل دار (براکیوپودا)
  بخش B: 220 متر آهک فسیل دار سیاه رنگ
  بخش C: 170 متر آهک دولومیتی
  بخش D: که در مقطع تیپ وجود ندارد ولی به سمت شمال غرب  و شرق مقطع تیپ، شامل آهک های سیاه رنگ با ضخامت 300 متر است.
  در حال حاضر، منحصراً بخش A و B به سن دونین بالایی و تحت عنوان سازند  جیرود در نظر گرفته می شود. بخش C متعلق به پرمین زیرین و با نام سازند  دورود و بخش D  نیز به نام آهک مبارک به سن کربونیفر زیرین در دره مبارک  آباد وجود دارد.
  مرز زیرین: با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند میلا
  مرز بالایی: سازند دورود با ناپیوستگی فرسایشی
  سن سازند: دونین بالایی (بخش A و B)
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: خوش ییلاق
  محل مقطع تیپ: گردنه خوش ییلاق – شمال شاهرود (البرز شرقی)
  مختصات جغرافیایی : طول03/55           عرض 75/36
  توصیف سازند: واحد1: کنگلومرا، سیلتستون توفی، ماسه سنگ، آهک، دیاباز (کوونین)
  واحد2: تناوب آهک سیلتی با ماسه سنگ و دولومیت (ژیوسین)
  واحد3: آهک رسی، آهک بیوکلاستیک و شیل (فراسنین)
  واحد4: آهک رسی نازک لایه، ماسه سنگ کوارتزیتی قرمز قهوه ای (فراسنین – فامنین)
  واحد5: آهک بیوکلاستیک و شیل (فانین)
  واحد 6: شیل های کربناته و لایه های ضخیم آهک بیوکلاستیک (فامنین بالایی)
  ضخامت کل 1354 متر و فسیل ها شامل براکیوپود؛ تانتاکولیتس و غیره.
  مرز زیرین: سازند پادها (دونین زیرین)
  مرز بالایی: آهک مبارک (کربونیفر زیرین)
  سن سازند: دونین میانی – بالایی (پاراستراتوتیپ سازند جیرود)
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: سازند فراقون
  محل مقطع تیپ: کوه فراقون – شمال بندرعباس
  مختصات جغرافیایی : طول 33/56            عرض 86/27
  توصیف سازند: 311 متر کنگلومرا، ماسه سنگ، سیلتستون و شیل با میان لایه یی از آهک در بخش فوقانی.
  مرز زیرین: شیل های گراپتولیت دار (در کوه فراقون)
  مرز بالایی: آهک های سازند دالان (پرمین زیرین)
  سن سازند: دونین میانی – بالایی و پرمین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: پادها
  محل مقطع تیپ: دهکده پادها – ازبک کوه
  مختصات جغرافیایی : طول 78/56            عرض 08/34
  توصیف سازند: 402 متر ماسه سنگ و دولومیت که به طور متناوب قرار گرفته و دو افق ژیپس دار، در بخش میانی و پایانی مقطع مشاهده می شود.
  مرز زیرین: سازند نیور
  مرز بالایی: دولومیت سیبزار
  سن سازند: دونین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: دولومیت سیبزار
  محل مقطع تیپ: معادن سیبزار ازبک کوه
  مختصات جغرافیایی :
  توصیف سازند: 100 متر دولومیت های سیاه رنگ و خاکستری با مرجان ها و براکیوپود های غیر قابل تشخیص.
  مرز زیرین: سازند پادها
  مرز بالایی: آهک بهرام
  سن سازند: دونین میانی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: آهک بهرام
  محل مقطع تیپ: سرتخت بهرام – جنوب ازبک کوه
  مختصات جغرافیایی
  توصیف سازند: آهک های ضخیم ازبک کوه که بین دولومیت سیبزار و ماسه سنگهای  سازند شیشتو قرار دارد و در ناحیه شیرگشت حدود 300 متر ضخامت داشته و حاوی  براکیوپودا و تریلوبیت می باشد.
  مرز زیرین: دولومیت سیبزار
  مرز بالایی: سازند شیشتو
  سن سازند: دونین بالایی
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

  نام سازند: شیشتو
  محل مقطع تیپ: دهکده شیشتو – ازبک کوه
  مختصات جغرافیایی : طول 12/57            عرض 38/34
  توصیف سازند: تناوبی از شیل، مارن و آهک که دارای دو افق گونیاتیت دار  بوده  و این دو افق توسط لایه های شیلی سیاه رنگ (Mush Horizon) از یکدیگر  جدا می شوند.
  مرز زیرین: آهک بهرام
  مرز بالایی: سازند سردر
  سن سازند: دونین پایانی – کربونیفر زیرین
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   

  چینه شناسی کربونیفرایران

  نام سازند: آهک مبارک
  محل مقطع تیپ: دهکده مبارک آباد – شمال شرق تهران
  مختصات جغرافیایی : طول 96/51            عرض 78/35
  توصیف سازند: 450 متر آهک های سیاه رنگ همراه با میان لایه هایی از مارن های سیاه در قسمت زیرین با فسیل مرجان ها و براکیوپودا.
  مرز زیرین: سازند جیرود (بخش A) با ناپیوستگی فرسایشی
  مرز بالایی: سازند نسن با ناپیوستگی فرسایشی
  سن سازند: کربونیفر زیرین
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: سردر
  محل مقطع تیپ: رودخانه سردر – غرب کوه های شتری
  مختصات جغرافیایی : طول 13/57            عرض 63/33
  توصیف سازند: با 660 متر ضخامت که 200 متر ابتدای آن شیل، لایه های رسی و  سیلتی با میان لایه های نازکی که از ماسه سنگ کوارتزیتی و بقیه مقطع شامل  شیل با میان لایه های کوارتزیت، ماسه سنگ و آهک فسیل دار است.
  مرز زیرین: سازند شیشتو (به طور دگرشیب)
  مرز بالایی: سازند جمال (به طور همشیب)
  سن سازند: کربونیفر – پرمین
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   

   چینه شناسی پرمین ایران

  نام سازند: دورود
  محل مقطع تیپ: دهکده دورود – دره شمشک – شمال شرق تهران
  مختصات جغرافیایی : طول 36/51            عرض 36
  توصیف سازند: 150 متر ماسه سنگ، کوارتزیت قرمز رنگ که به آهک های ضخیم لایه  حاوی فوزولینید ختم می شود. این آهک ها دارای گاستروپودا (جنس  Bellerophon) نیز می باشد.
  مرز زیرین: سازند جیرود با ناپیوستگی فرسایشی
  مرز بالایی: سازند شمشک با دگرشیبی
  سن سازند: پرمین زیرین
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: روته
  محل مقطع تیپ: دهکده روته – بالای دره جاجرود
  مختصات جغرافیایی : طول 38/51        عرض 96/35
  توصیف سازند: 240 متر آهک های تیره خاکستری بیوژنیک با لایه بندی متوسط تا  توده ای با فسیل های مرجانی، بازوپایان و فوزولینید (پارافوزولینا و  نئوشواگرینا).
  مرز زیرین: سازند دورود
  مرز بالایی: سازند الیکا با ناپیوستگی فرسایشی
  سن سازند: پرمین میانی تا آغاز پرمین بالایی
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: نسن
  محل مقطع تیپ: دهکده نسن – شمال تونل کندوان
  مختصات جغرافیایی : طول 48/51            عرض 26/36
  توصیف سازند: 144 متر تناوبی از شیل های مارنی سیاه رنگ نودولار تیره که به  آهک های ضخیم لایه چرت دار ختم می شود. فسیل فوزولین ها، براکیوپودا  (Araxathyris، Tylopecta) و مرجانها در این سازند وجود دارد.
  مرز زیرین: سازند روته
  مرز بالایی: سازند الیکا
  سن سازند: پرمین بالایی
  ناحیه زمین شناسی: البرز مرکزی

  نام سازند: سازند دالان
  محل مقطع تیپ: کوه سورمه
  مختصات جغرافیایی : طول 70/51            عرض 65/28
  توصیف سازند: 638 متر کربنات های بخش زیرین که اضولاً از آهک فسیل دار و دولومیت، آهک های اُاُلیتی و آهک های دولومیتی است.
  بخش میانی به نام بخش تبخیری نار، شامل لایه های ضخیم انیدریت و دولومیت گچ دار است.
  بخش کربنات های بالایی، متشکل از آهک های اُاُلیتی، آهک دانه ریز و دولومیت است.
  مرز زیرین: سازند فراقون (به طور تدریجی و یا احتمالاً با دگرشیبی)
  مرز بالایی: سازند کنگان (تریاس زیرین)
  سن سازند: پرمین میانی – بالایی
  ناحیه زمین شناسی: زاگرس

  نام سازند: جمال
  محل مقطع تیپ: کوه جمال – جنوب کوه های شتری
  مختصات جغرافیایی : طول 31/57            عرض 35/33
  توصیف سازند: آهک های توده ای تا ضخیم لایه تیره رنگ و به طور محلی ریقی که  در قسمت بالای مقطع، به 60 متر دولومیت زردرنگ می رسند. دارای فسیل مرجان،  براکیوپودا و فرامینیفرهایی چون فوزولینید (Werbeeckina، Schwagerina)،  Hemigordius و Paleotextularia است.
  مرز زیرین: سازند سردر (با همشیبی)
  مرز بالایی: سازند سرخ شیل
  سن سازند: پرمین
  ناحیه زمین شناسی: ایران مرکزی

   
/ 0 نظر / 201 بازدید