بایندستون

Bindstone

اجزای اولیه در حین رسوبگذاری دارای اتصال اورگانیکی بوده، و در آن، موجودات رسوبات را پوشش داده و به هم متصل می شوند. ( نامگذاری سنگ های کربناته، امبری و کلوان 1971)

بایندستون

بایندستون استروماتولیتی عهد حاضر

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید