رودستون

Rudstone

اجزای اولیه در حین رسوبگذاری دارای اتصال اورگانیکی نیستند، و در آن، دانه ها بیشتر از  %10 بزرگتر از 2 میلی متر بوده و در آن فراوانی با اجزای بزرگتر از 2 میلی متر است- منظور اینکه بصورت دانه افزون مشاهده میگردد( دانه ها از ماتریکس بیشتر است). ( نامگذاری سنگ های کربناته، امبری و کلوان 1971)

رودستون

رودستون مرجانی

رودستون

Serpulid rudstone

/ 0 نظر / 55 بازدید